Balkon fanatik

Balkon fanatik nyereményjáték szabályzat

Itt találod a Balkon fanatik elnevezésű fotópályázat részvételi feltételeit

Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett https://www.nlc.hu/ weboldalon, s azon belül a https://www.nlc.hu/balkonfanatik linken elérhető Balkon fanatik fotópályázat elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·         a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

·         egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

A Pályázat során a Pályázónak saját balkonjáról/erkélyéről vagy kertjéről készült képet kell feltöltenie a https://www.nlc.hu/balkonfanatik oldalra. A Pályázók két kategóriában indulhatnak: balkon/erkély és kert. Egy Pályázó mindkét kategóriában indulhat, de csak egy kategóriában lehet döntős.

A beküldött pályázatokat az nlc által delegált zsűri elbírálja, és az általuk kiválasztott, kategóriánkénti 12-12 pályázat kerül ki a https://www.nlc.hu/balkonfanatik-szavazas oldalra, ezekre lehet szavazni, és közülük kerülnek ki a nyertesesek, kategóriánként 1 nyertes.  

 

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2020. július 6. és augusztus 10. között zajlik.

Nevezési időszak: 2020. július 6. 12:00-tól 2020. július 20. 24:00-ig tart.

Elbírálási időszak: 2020. július 21. 10:00-től 2020. július 29. 24:00-ig tart

Szavazási időszak: 2020. augusztus 1. 12:00-tól 2020. augusztus 10. 24:00-ig tart.

Eredményhirdetés: 2020. augusztus 11.

A Pályázaton részt venni, a Pályázat első napjának 12.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. Nevezni a Nevezési időszak első napjának 12:00 órájától a Nevezési időszak utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Szavazási időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szavazatok érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

A nevezési időszakot követően az nlc által delegált zsűri kiválasztja a kategóriánkénti 12 legjobbnak ítélt fotót, amelyre a közönség szavazhat. A közönségszavazás az 5. pontban részletezettek szerint zajlik.

 

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

4.1 A Pályázó a balkonról vagy kertről készült képet a https://www.nlc.hu/balkonfanatik oldalon töltheti fel. A Pályázaton való részvételnek nem feltétele a nlc.hu-n történő regisztráció.

Nevezési időszak kezdete: 2020. július 6. hétfő 12:00 óra.

Nevezési időszak vége: 2020. július 20. hétfő 24:00 óra. (A 24:00 után feltöltött pályázati munkák már nem vesznek részt a pályázatban.)

4.2 A fotóval (továbbiakban: képanyag) kapcsolatos előírások:

a)    A képanyagnak kifejezetten a Pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati feltételeknek mindenben meg kell felelnie.

b)    A képanyagon a balkon vagy kert felépítése, növény-/állatvilága és berendezése szerepeljen.

c)    A képanyagon ne szerepeljen a balkon/kert tulajdonosa vagy más személyek (családtagok, barátok), sem logó, védjegy, ami sértheti harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit.

d)    A képanyag semmiképpen nem foglalhat magába jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg megosztó, a Central Média vagy harmadik személy érdekeit sértő, vagy egyébként az nlc https://www.nlc.hu/info/hasznalat_feltetelei linken elérhető tartalmi szabályzatába ütköző tartalmat vagy ábrázolást. A képanyagnak különösen tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a személyiségi jogokat, különösen képmáshoz, hangfelvételhez, személyes adatokhoz, magánélethez kapcsolódó jogokat és jogosultságokat, továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat. 

e)    A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a nlc.hu weboldalon és a nlc.hu Facebook-oldalain (https://www.facebook.com/nlc.hu, https://www.facebook.com/aKreativOtthon, https://www.facebook.com/kellegyjorecept, https://www.facebook.com/magyarorszag.kul, https://www.facebook.com/horoszkopguru) történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a Central Média-nak.  Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult.

4.3 Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden – a Central Média által megkövetelt – intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri vagy érte.

4.4 A Central Média fenntartja a jogot, hogy a Pályázati anyagot részletes indoklás nélkül eltávolítsa és a Pályázót annak tartalma miatt a Pályázatból kizárja.

Egy Pályázó csak egy email címmel regisztrálhat a Pályázatra.

Minden Pályázó indulhat mindkét kategóriában, de csak egy kategóriában lehet döntős.

4.5 Megadandó adatok köre:

A pályázati munka feltöltésekor kötelezően megadandó adat az e-mail cím. Egy pályázó egy e-mail címmel mindkét kategóriában pályázhat, amennyiben több Pályázat érkezik be egy Pályázótól egy kategóriában, a sorrendben első pályamunka kerül be a szavazási körbe, amennyiben megfelel a részvételi feltételeknek.

A Pályázat részvételi feltételei:

·         a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,

·         az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

·         a Pályázónak válaszolnia kell egy tudásalapú kérdésre is, a helyes válasz megadása részvételi feltétele a Pályázatnak.

·         egy Pályázó csak egy e-mail címmel de mindkét kategóriában jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több pályamunka esetén a Central Média a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe;

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Nevezési időszak teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

5. Szavazás

Szavazási időszak kezdete: 2020. augusztus 1. 12:00 óra.

Szavazási időszak vége: 2020. augusztus 10. 24:00 óra.

A szavazás tisztasága érdekében a szavazás Facebook profillal történik. Egy Facebook profillal 1 alkalommal lehet szavazni egy Pályázóra, és összesen 1 Pályázóra a szavazási időszak időtartama alatt.

A szavazási időszak lezárása után a kategóriánkénti legtöbb szavazatot nyert Pályázatok lesznek a nyertes Pályázatok (kategóriánként 1 nyertes). A szavazás nlc.hu regisztrációhoz nem kötött.

 

6. Nyeremény

A Pályázat nyereménye:

A kategóriánkénti legtöbb szavazatot kapott Pályázat nyereménye:

Balkon kategóriában: 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékű Ikea vásárlási utalvány
Kert kategóriában: 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékű Ikea vásárlási utalvány
A Central Média az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Pályázaton nem oszt ki.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

7. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2020. július 21. 10:00 óra és 2020. július 29. 24:00 óra között történik

A nevezési időszakban a Zsűri kiválaszt kategóriánként 12 Pályázatot, a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. A Pályázati oldalon (https://www.nlc.hu/balkonfanatik) a Pályázatokra a Szavazási időszak alatt leadott szavazatokat összesítve a kategóriánként legtöbb szavazatot kapott Pályázatok közül kerülnek ki a nyertesek.

A zsűri tagjai:

Pácsonyi Daniella, nlc.hu főszerkesztő

Szentes Adél, nlc.hu szerző

Dóra Melinda Tünde kertészeti újságíró, a Kertkaland című könyv szerzője

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, illetve igénybe, úgy pótnyertest választunk.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

 

8. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a szavazási eredmények összesítését követő három munkanapon belül értesítjük. A postaláda küldemény fogadására alkalmas állapotáért a Pályázó felel. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 7 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átvétele érdekében a Central Médiával, a nyereményre való jogosultságtól elesik, és helyébe pótnyertes lép.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mail cím, cím és telefonszám megadása.

 

9. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Central Média kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

A nyereményt kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázónak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a Central Média-t.

A nyereményt a nyertes Pályázó helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Média részére átadja.

 

10. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).

1.           Az adatkezelő adatai

Balkon fanatik nyereményjáték szabályzat

2.           Adatkezelési cél és jogalap

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:Balkon fanatik nyereményjáték szabályzat

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: ugyfelszolgalat@nlc.hu, Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a)                   A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

b)    Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

c)           Central Média a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).

 

11. Adózás

A Szervező tájékoztatja a Pályázókat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.

 

12. Felelősség

A Pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

13. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30. napig elérhető a http://nlc.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az ugyfelszolgalat@nlc.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2020. július 03.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése