Aktuális

Nők Lapja Nagy adventi nyereményjáték

Az alábbi játékszabályzat a Nők Lapja Nagy adventi ingyenes nyereményjáték részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Nők Lapja Nagy adventi nyereményjáték szabályzata és feltételei

1. A játék időtartama
2013. december 16-tól 2013. december 19. éjfélig.
1. játék: 2013. december 16. éjfélig
2. játék: 2013. december 17. éjfélig
3. játék: 2013. december 18. éjfélig
4. játék: 2013. december 19. éjfélig

Sorsolás:
1. játék: 2013. december 17.
2. játék: 2013. december 18.
3. játék: 2013. december 19.
4. játék: 2013. december 20.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések nem vesznek részt a sorsolásban.

2. A játék Szervezője
A játék Szervezője a Sanoma Media Budapest Zrt.(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.; cégjegyzékszám: 01-10-044658), továbbiakban: Szervező.

3. A Játék leírása
Azok a Nők Lapja facebook-oldal lájkolók akik a Nők Lapja facebook-oldalán feltett tudás alapú kérdést lájkolják és ezt követően a felhívásban megadott email címen helyesen megválaszolják, az első 50 (ötven) helyes megfejtő részt vesz aktuálisan a 4 (négy) sorsolás közül azon, melyre a helyes választ beküldte, és melyeken a 4. pontban meghatározott nyereményeket sorsoljuk ki.

4. Nyeremények
A nyereményjátékban az 50 (ötven) leggyorsabb helyes megfejtő közül alkalmanként 3 nyertes kerül kisorsolásra, akik a felhívás lájkolásával, majd a helyes válasz felhívásban megadott email címre való beküldésével az alábbi nyeremények egyikét nyerik meg.

4.1. A játékban megnyerhető nyeremények

1. játék: 3 nyertes  – fejenként 1 db Fakanállal a szekszárdi borvidéken könyv + 1 db negyedéves Nők Lapja magazin előfizetés
2. játék: 3 nyertes – fejenként 1 db Ökoanyu könyv + 1 db negyedéves Nők Lapja magazin előfizetés
3. játék: 3 nyertes – fejenként 1 db Konyhatündér képző + 1 db negyedéves Nők Lapja magazin előfizetés
4. játék: 3 nyertes – fejenként mindhárom fenti könyvcímből 1 db + 1 db páros Dívák karácsonya koncert belépőjegy
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A nyeremény könyveket és belépőjegyeket Szervező a sorsolást követően postán, a nyertes által megadott postacímre elküldi, a nyeremény magazin előfizetéseket a következő elérhető lapszámtól a megadott címre elindítja.

5. Részvételi feltételek és regisztráció
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
A játékba a Játékos a Nők Lapja magazin facebook oldalának „lájkolójaként” kerülhet be, a nyereményjáték felhívás lájkolásával és a tudás alapú kérdés megválaszolásával a felhívásban szereplő email címen. A felhasználó a felhívás facebookon történő lájkolásával és ezt követően a megadott email címre a válasz beküldésével elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót.

A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
A nyeremények az egyes játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon játékosok közt, akik lájkolják a felhívást, helyesen válaszolnak a játék során megadott tudásalapú kérdésre emailben, ezen kívül az első 50 helyes megfejtő közt vannak. A sorsolás helyszíne: Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
A Szervezők a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül emailben értesítik a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervezők a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérlik meg. A Szervezők kizárják a felelősségüket abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése
Ha a Szervezők nem tudják a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Sanomát semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://sanoma.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Sanoma nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Sanoma az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
•    a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
•    a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
•    a nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Sanoma (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001) az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t;
•    valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Sanoma adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: noklapja@sanomamedia.hu ) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Sanoma Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.


9. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Sanoma a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Sanoma-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Sanoma a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Sanoma nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Sanoma nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Sanoma-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Sanoma által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Sanoma-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Sanoma-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb
A Sanoma fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 1 napig elérhető a https://nlc.hu/noklapja/20131216/nok-lapja-adventi-nyeremenyjatek/ oldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az noklapja@sanomamedia.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése