Aktuális

Nők Lapja életmód pályázat – Pályázat szabályzat

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett Nagy Életmódváltás Program pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója: Sanoma Media Budapest Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton csak nagykorú, belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy az érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•    a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
•    a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,
•    kiskorúak

2. A Pályázat leírása
Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.
A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton, hogy a Nők Lapja 2014/14-es lapszámában megjelenő Nagy Életmódváltás Programon:

 A két feltételnek együttesen kell teljesülnie:

– postán vagy emailben: a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról, motivációs levéllel és a kiírásban szereplő adatok hiánytalan beküldésével jelentkezik és
– postán beküldi a helyes megfejtést a Nők Lapja magazin 2014/14-es lapszámában található felhívás tudás alapú kérdésére, a lapból kivágott nyereményszelvényen.

Jelige: Nagy Életmódváltó Program 2.
email: nleletmod@sanomamedia.hu
posta: 1554 Budapest Pf. 126
Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

1. számú melléklet
NYILATKOZAT
A NŐK LAPJA NAGY ÉLETMÓDVÁLTÁS PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZTVELRŐL

Alulírott
név
szül hely, idő
lakcím

jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem a Sanoma Media Budapest Zrt. (továbbiakban: Kiadó) szervezésében 2014. április 2. és október 5. napja között megvalósuló Nők Lapja Nagy Életmódváltás programjában (továbbiakban: Program) történő részvételi szándékomat.
Kijelentem, hogy Programra történő jelentkezéssel a https://nlc.hu/noklapja/20140402/nok-lapja-eletmod-palyazat weboldalon elérhető részvételi feltételeket elfogadtam, az abban foglaltakat az alábbiakban rögzítettekkel kiegészítve illetve pontosítva – magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

1. Vállalom, hogy
2014. május 18.
2014. október 5.
és nyertességem esetén 2014 októberében (a Kiadó által kijelölt napon) személyesen megjelenek a Sanoma Media Budapest Zrt. székházában, Budapest, 1037, Montevideo utca 9. szám alatt. Tudomásul veszem, hogy a Kiadónak nem áll módjában ezektől eltérő, pótidőpontokat felajánlani, ezért ezen időpontok elmulasztása esetén a Programban a továbbiakban nem vehetek részt.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az utazással felmerült költségeimet a Kiadó megtéríteni vagy átvállalni semmilyen formában nem tudja.

2. Vállalom, hogy a Program ideje alatt havonta egy alkalommal, – minden hónapban, a Kiadó kapcsolattartója által kijelölt napig – az nleletmodny@sanomamedia.hu email-címre írásos, képes beszámolót küldök legalább 4500 karakter terjedelemben (továbbiakban: Beszámoló(k)) arról, hogy milyen személyes tapasztalataim vannak a Program kapcsán.

2.1 Amennyiben a Beszámolók, illetve azok egyes részei – beleértve azok szöveges és képi tartalmát is – megfelelnek a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szerzői mű fogalmának, időben és földrajzilag korlátlan, az átdolgozás jogát is magába foglaló, harmadik személynek ingyenesen vagy visszterhesen átruházható, és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló felhasználási jogot engedek a Kiadónak a Nők Lapja időszaki lap és a Nők Lapja Café internetes újság keretén belül történő felhasználásra.

2.2 Ezen kívül korlátlan – szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállalok, hogy a felhasználási jog engedéséhez megfelelő jogosultságokkal bírok, – harmadik személynek nincs olyan joga vagy jogosultsága, amely a jelen felhasználási jog engedését kizárná, akadályozná vagy jogellenessé tenné, illetve hogy a szerzői művek átadása és a jelen szerződésben rögzített felhasználása harmadik személy személyiségi jogát, vagy valamely jogszabályi rendelkezést sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sérti.

3.  Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a 2014. május 18. és október 5. és nyertességem esetén a Kiadó által aktuálisan kijelölt októberi napo(ko)n a Kiadó által megbízott fotós(ok) által, a Kiadó megbízásából készített képmásaimat Kiadó nyilvánosságra hozza, illetve felhasználja.

A felhasználás terjedelme és körülményei:
3.1    A felhasználási jogosultság megadása azzal a kitétellel történik, hogy a fényképfelvételek magáncélú felhasználásának jogát fenntartom.
3.2    A fényképfelvételeket Kiadó a “Nők Lapja Nagy Életmódváltás program” –hoz kapcsolódó nyomtatott vagy internetes média megjelenésekben használhatja föl, beleértve a Program bármikor megvalósuló promócióját is.
3.3    Kiadó jogosultsága korlátlan számú felhasználásra vonatkozik.
3.4    Tudomásul veszem, hogy az elkészült fényképfelvételekből Megrendelő választja ki az általa használni kívánt fotókat, és Megrendelő a fényképfelvételeket szakszerű utómunkának aláveti, illetve azokat manipulálhatja.

3.5    Azon fényképfelvételeket, amelyek vonatkozásában a nyilvánosságra hozatal lehetőségét kifejezetten kizárom, Megrendelő semmilyen módon nem használhatja föl.

3.6    A fényképfelvételek csak a közvélemény által nem elítélhető vagy kifejezetten pozitív kontextusban használhatók fel, azok félreérthető tárgyú vagy tartalmú megjelenésben nem közölhetők.

4. Kijelentem továbbá, hogy Kiadótól a jelen nyilatkozatban rögzített felhasználási jogosultságokért sem jelen nyilatkozat aláírásakor, sem a későbbiekben semminemű anyagi és nem anyagi ellenszolgáltatást nem kérek és nem kapok.

5. A jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom a Programban történő részvétellel kapcsolatosan megadott valamennyi személyes adatom, jelen Nyilatkozatban rögzített célból történő, Kiadó és a Programban résztvevő dietetikus szakértők és coach (Faragó Annamária, Bodnár Enikő és Bakos Zsuzsanna magánszemélyek), mint adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelésére a korábban elfogadott részvételi feltételekben foglaltakon túl a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója (link: http://www.sanomamedia.hu/kapcsolat/?cid=6045 ), valamint jelen Nyilatkozat rendelkezései irányadók. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006.

6. Nyugtázom, hogy naptári havonként egy alkalommal elektronikus levélben kérhetek tanácsadást a dietetikus szakértőtől és/vagy coachtól, mely tanácsadásnak alapját képezik az általam a személyes találkozó alkalmával kitöltött “Adatlap dietetikai tanácsadáshoz” dokumentumban foglaltak, illetve amennyiben igénybe kívánom venni a szakértők segítségét, a program során vezetett táplálkozási napló (amely az aktuális hetek szerdai, pénteki és vasárnapi étrendjeit tartalmazza).

7. Amennyiben a Program során rajtam elvégzett orvosi vizsgálatok eredményeképpen olyan információ birtokába jutok egészségemet, fizikai állapotomat illetően, amely a Programban történő részvételemet érintheti, vagy a dietetikai tanácsadás módosítását tenné szükségessé, de az erről szóló tájékoztatást Kiadó felé elmulasztom, az ebből fakadó esetleges egészségügyi problémákért kizárólag engem terhel a felelősség.

8. Tudomásul veszem, hogy a Program nyertesének kiválasztása az alábbi pontozási rendszer segítségével történik. Az elérhető maximum pontszám: 100 pont. A legtöbb pontot elért három pályázó nyeri a díjakat.

8.1  Testsúlyának arányában hány százalékot fogyott, mennyit nőtt az izomtömege, mennyit csökkent a testzsír százaléka, illetve a comb-, has-, derék körfogata? (ezen adatokból képlet segítségével képzett, maximum 50 pont)
8.2  Mennyire éreztük motiváltnak, kitartónak, mennyire volt aktív a program során (pl. írásos beszámolók)? Mennyire ítéli a zsűri valódi életmódváltásnak a pályázó eredményeit – vagyis azt, hogy vajon képes-e a pályázó arra, hogy nemcsak a verseny idejére, hanem hosszútávon is megtartsa az elkezdett új életmódot? (maximum 50 pont)
A 8.2 pontban írt pontszámról a zsűri dönt: Vékási Andrea, főszerkesztő; Faragó Annamária, és Bodnár Enikő dietetikus szakemberek, mely döntés alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. Pontszámazonosság esetén szintén a zsűri dönt a nyertes személyéről.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyertes pályázó az előzetesen megadott időpontban nem jelenik meg, nyereményre való jogosultságát elveszti, és a zsűri pótnyertest választ.

9. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeknek nem felelek meg, a Programban a továbbiakban nem vehetek részt. A Programból történő kizárásról a Kiadó külön értesítést küld. Amennyiben bármely okból úgy döntök, hogy a Programban a továbbiakban nem kívánok részt venni, arról Kiadót haladéktalanul értesítem.

Budapest, 2014. május 18.

                            ……………………………………..
                                    aláírás

2. számú melléklet – Különdíjért pályázóknak

A Programba történő jelentkezéskor Ön (továbbiakban: Pályázó) elfogadta a https://nlc.hu/noklapja/20140402/nok-lapja-eletmod-palyazat weboldalon elérhető részvételi feltételeket. Az ott leírtakon túl már a következő feltételeket kell teljesítenie, valamint a különdíjért folytatott versenyben történő részvétellel elfogadja a következő feltételeket is:

1. A lentebb megadott e-mail címre küldje el egész alakos fotóját 2014. május 18-án éjfélig. Kérjük, hogy a fotón szerepeljen a készítés dátuma is. E mellett levelében írja meg, vezeték és keresztnevét, valamint hogy a fotó készültekor mi volt testsúlya és a comb-, has-, és derék körfogata!

2. Havonta egy alkalommal, minden hónapban, a kiadó kapcsolattartója által kijelölt napig a nleletmodk@sanomamedia.hu email-címre írásos, képes beszámolót várunk legalább 4500 karakter terjedelemben (továbbiakban: Beszámoló(k)) arról, hogy milyen személyes tapasztalatai vannak a Program kapcsán.

3. 2014. szeptember 29 – október 5. között újabb egész alakos fotót kérünk Öntől (a fotón szerepelnie kell a készítés dátumának), illetve egy összefoglaló írásos beszámolót, hogy hogyan telt az elmúlt fél év, honnan indult, mit sikerült elérnie.

A Beszámolók elküldésével beleegyezését adja, hogy amennyiben a Beszámolók, illetve azok egyes részei – beleértve azok szöveges és képi tartalmát is – megfelelnek a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szerzői mű fogalmának, időben és földrajzilag korlátlan, az átdolgozás jogát is magába foglaló, harmadik személynek ingyenesen vagy visszterhesen átruházható, és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló felhasználási jogot enged a Kiadónak a Nők Lapja időszaki lap és a Nők Lapja Café internetes újság keretén belül történő felhasználásra.
Ezen kívül korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállalok, hogy a felhasználási jog engedéséhez megfelelő jogosultságokkal bírok, harmadik személynek nincs olyan joga vagy jogosultsága, amely a jelen felhasználási jog engedését kizárná, akadályozná vagy jogellenessé tenné, illetve hogy a szerzői művek átadása és a jelen szerződésben rögzített felhasználása harmadik személy személyiségi jogát, vagy valamely jogszabályi rendelkezést sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sérti.

4. Amennyiben a Pályázó a különdíj nyertese lesz, meg kell jelennie a Kiadó által meghatározott időpontban (várhatóan 2014. október közepén) annak érdekében, hogy sminkes, stylist, fodrász közreműködésével fotózáson vegyen részt, és hozzájárulását kell adnia, hogy a Kiadó megbízásából készített képmásait Kiadó nyilvánosságra hozza, illetve korlátlan számban, az átdolgozás jogát is beleértve, szabadon felhasználja “Nők Lapja Nagy Életmódváltás Program”-hoz kapcsolódó nyomtatott vagy internetes médiamegjelenésekben, beleértve a Program bármikor megvalósuló promócióját is. A Pályázó tudomásul veszi, hogy az utazással felmerült költségeit a Kiadó megtéríteni vagy átvállalni semmilyen formában nem tudja, és új időpontot sem áll módjában felajánlani. Amennyiben a nyertes Pályázó az előzetesen megadott időpontban nem jelenik meg, nyereményre való jogosultságát elveszti, és a zsűri pótnyertest választ.

5. A részvétellel elfogadja, hogy a Kiadótól az itt rögzített rögzített felhasználási jogosultságokért sem a Program ideje alatt, sem a későbbiekben semminemű anyagi és nem anyagi ellenszolgáltatást nem kér és nem kap.

6. A Programban történő részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a Programban történő részvétellel kapcsolatosan megadott valamennyi személyes adata, jelen dokumentumban rögzített célból történő, Kiadó és a Programban résztvevő dietetikus szakértők és coach (Faragó Panni, Bodnár Enikő és Bakos Zsuzsanna magánszemélyek), mint adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Tudomásul veszi továbbá, hogy személyes adatainak kezelésére a korábban elfogadott részvételi feltételekben foglaltakon túl a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója (link: http://www.sanomamedia.hu/kapcsolat/?cid=6045 ), valamint jelen dokumentum rendelkezései irányadók. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006.

7. A Program különdíjasának kiválasztása az alábbi pontozási rendszer segítségével történik. Az elérhető maximum pontszám: 100 pont. A legtöbb pontot elért pályázó nyeri a különdíjat.

7.1 Testsúlyának arányában hány százalékot fogyott, mennyit csökkent a comb-, has-, derék körfogata? (ezen adatokból képlet segítségével képzett, maximum 50 pont)
7.2 Mennyire éreztük motiváltnak, kitartónak, mennyire volt aktív a program során (pl. írásos beszámolók)? Mennyire ítéli a zsűri valódi életmódváltásnak a pályázó eredményeit – vagyis azt, hogy vajon képes-e a pályázó arra, hogy nemcsak a verseny idejére, hanem hosszútávon is megtartsa az elkezdett új életmódot? (maximum 50 pont)
A 7.2 pontban írt pontszámról a zsűri dönt: Vékási Andrea, főszerkesztő; Faragó Annamária és Bodnár Enikő dietetikus szakemberek, mely döntés alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. Pontszámazonosság esetén szintén a zsűri dönt a nyertes személyéről.
A különdíj nyertese e-mailben kap értesítést. Amennyiben a nyertes Pályázó az előzetesen megadott időpontban nem jelenik meg, nyereményre való jogosultságát elveszti, és a zsűri pótnyertest választ.

8. Amennyiben a részvételi feltételekben, illetve a jelen dokumentumban foglalt feltételeknek nem felel meg, a Programban a továbbiakban nem vehet részt. A Programból történő kizárásról a Kiadó külön értesítést nem küld.

Budapest, 2014. április 2.

 3. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2014.04.02 – 2014.04.18-ig lehetséges. Az időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete
A Sanoma Media Budapest Zrt. 2014. április 23-án a beérkezett pályázatokból a motivációs levelek alapján korcsoportonként választ ki összesen 20 főt, akiket 2014. május 18-ára, egészségügyi vizsgálatra és állapotfelmérésre invitál a kiadóba. Közülük kerül ki a három nyertes a program végén, akikről cikk jelenik meg a Nők Lapja 2013/45-ös lapszámában.
A 20 főn kívül továbbra is versenyben maradnak azok az olvasók, akik 2014. április 18-ig beküldték pályázati anyagukat, nem kerültek kiválasztásra, de a program végén ismét elküldték egész alakos fotójukat és beszámolójukat az elért eredményről. Közülük egy pályázó a különdíjat nyerheti meg.

5. Jelentkezés a Pályázatra
– postán vagy emailben: a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról, motivációs levéllel és a kiírásban szereplő adatok hiánytalan beküldésével jelentkezik – Jelige: Nagy Életmódváltó Program 2., 1554 Budapest Pf. 126. vagy nleletmod@sanomamedia.hu
ÉS
– postán a helyes megfejtéssel, a Nők Lapja magazin 2014/14-es lapszámában található felhívás tudás alapú kérdésére, a lapból kivágott nyereményszelvényen. – Jelige: Nagy Életmódváltó Program 2., 1554 Budapest Pf. 126.
A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név, telefonszám, email cím és lakcím megadása.
A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.
6. Díjak:
1. helyezett:
Két főre szóló nyaralás Zakinthosra az IBUSZ jóvoltából 4 csillagos hotelben 7 éjre.

2. helyezett:
Két főre szóló városlátogatás Párizsba az IBUSZ jóvoltából 3 csillagos belvárosi hotelben 3 éjre.

3. helyezett:
Két főre szóló tartózkodás a Hunguest Grandhotel Galya**** szállodában, félpanziós ellátással 4 éjre.

4. helyezett (különdíjas):
Két évre szóló Nők Lapja magazin előfizetés.

Az első három díjazott a behívott 20 fő közül kerül kiválasztásra, a negyedik díjazott a programban résztvevő, de be nem hívott pályázók közül.
A díjak a 2015-ös év folyamán vehetők igénybe, legkésőbb 2015 decemberéig. Kivételt képez ez alól az előfizetés nyeremény, ami 2014 decemberétől kerül kézbesítésre.
A díj készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át.

7. Értesítés
A pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük, a díjakat személyesen vagy postai úton adjuk át. A Pályázó felelős azért, hogy a pályázat során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

8. Adatkezelés

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező (a Sanoma Media Budapest Zrt. mint szervező) adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék a pályázatok regisztrálása, a díjazottak kiválasztás, a nyertesek kiértesítése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 30 napig.
A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Pályázat lebonyolításához szükséges adatait, az a Pályázatból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Szervezők a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősség kizárás

A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A díjak átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a díjazott a Sanoma-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Sanoma a díjak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A díjazott ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb

A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Sanoma nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 18 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2014. április 2.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése