Aktuális

Nők Lapja Enteriőr Pályázat

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) Nők Lapja Enteriőr kiadványában meghirdetett "Álmaim udvara" elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat szervezője a Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 42.), együttműködésben a Central Médiacsoport Zrt.-vel (CMCS).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

Nők Lapja Enteriőr Pályázat
 1. A Pályázatban résztvevő személyek

A Pályázat csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázat díjával kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a CMCS tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CMCS nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a 2015/tavaszi Nők Lapja Enteriőr magazin olvasói között.

A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton:

A pályázatot “Álmaim udvara!” jeligével 2015. július 31-ig beküldi az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu email-címre, az alábbi tartalommal:

• egy hónapnál nem régebbi fotók az átalakítani kívánt udvaráról/kertjéről

• rövid leírás, hogyan nézne ki álmai udvara
• ha már kiválasztotta kedvenc LEIER térkövét, annak a pontos leírása (http://www.leier.hu/terkovek)

• lakcímének feltüntetése (amennyiben nem itt szeretné a megújítást, úgy a pályázatban szereplő udvar címét) – fontos! csak olyan udvar vagy kert esetén lehetséges az átalakítás, ahol a jelentkező a tulajdonosi voltát igazolni tudja, vagy nem saját ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosa írásbeli beleegyezését adta az átalakítás elvégzéséhez;

és telefonszámát, illetve hogy mekkora pontosan az udvar (négyzetméterben megadva)

• illetve megválaszolja a felhívásban szereplő tudás alapú kérdést.

 

Jelen akcióban való részvételével a pályázaton résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a megadott személyes adatait a Szervezőnek és a kivitelezést végző alvállalkozójának (LAFARGE Cement Magyarország Kft.) a jelen Pályázati feltételek 8. pontjában foglaltaknak megfelelően átadja.

A pályázat három nyertesének udvari/kerti térkövezését 2015 augusztusában, legkésőbb szeptember első heteiben végzi a Szervező által kijelölt szakembergárda.

A nyertesek elkészült udvarait/kertjeit a Nők Lapja Enteriőr őszi lapszámában, illetve esetlegesen a Nők Lapja magazinban mutatjuk be.

Pályázók tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak, hogy a pályázatra beküldött anyagot részben, teljes egészében, vagy szerkesztett formában CMCS felhasználhatja, kiadványaiban közölheti.

Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékkel pályázhat, pályázati anyagával szerzői jogot nem sérthet.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

3. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2015. április 29 – 2015.07.31-ig lehetséges.
A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. A kiválasztás menete

A Leier Hungária Kft. és a Central Médiacsoport Zrt. a Pályázat időtartamának végén a beérkezett pályázatokból 2015. 08.05-ig választja ki az első három helyezettet.

A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A kiválasztás alapját a beküldött pályamunka igényessége és a tudás alapú kérdésre adott helyes válasz adja.
A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

Ekker Eszter – LEIER Hungária Kft., PR-marketing vezető

Eszes Andrea – Nők Lapja Enteriőr, felelős szerkesztő

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

5. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázatra jelentkezni:

“Álmaim udvara!” jeligével 2015. július 31-ig lehet az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu email-címre A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név és lakcím megadása és a jelen Szabályzat 2-es pontjába leírt tartalmi feltételek beküldése.

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Pályázati feltételekben szereplő kitételeket megsérti.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a CMCS a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a LEIER Hungária Kft.-nek és a CMCS-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

6. Díjak

A három nyertes nyereménye a Leier Kaiserstein 2015 katalógus kínálatából, a nyertesek által kiválasztott térkő – melynek maximális mennyisége 100 m2 /nyertes -, és a kiválasztott térkövek lerakása a Leier Hungária Kft. által megadott szakember/ek által.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

A díj készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. LEIER Hungária Kft. vállalja, hogy kifizeti a pályázat díjára esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A LEIER Hungária Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Pályázók kötelesek együttműködni a LEIER Hungária Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a LEIER Hungária Kft.-t és a CMCS-t semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a LEIER Hungária Kft. és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A LEIER Hungária Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 

7. Nyertes értesítése

A nyerteseket a pályázatra való jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

 

8. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ÉS http://www.leier.hu/adatvedelmi-szabalyzat), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázatban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CMCS (a pályázati anyagok által a LEIER Hungária Kft.-nek átadásra kerüljenek, és annak nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-80653/2014), és azokat a LEIER Hungária Kft.) az adatkezelési tájékoztató 9. pontjában meghatározott célbólkezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet LEIER Hungária Kft. a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyeremény átadása és kivitelezése céljából LEIER Hungária Kft. a LAFARGE Cement Magyarország Kft.-nek átadja
 • a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan CMCS nyilvánosan közzé tegye;

–     a Nők Lapja Enteriőr 2015 őszén megjelenő lapszámában, és a Nők Lapja magazinban, illetve a Nők Lapja online felületén és hivatalos facebook-oldalán.

 • a pályázó által beküldött fényképeket CMCS nyilvánosan közzé tegye:

–      a Nők Lapja Enteriőr 2015 őszén megjelenő lapszámában, a Nők Lapja magazinban, illetve a Nők Lapja online felületén és hivatalos facebook-oldalán

 

A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.

A LEIER Hungária Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: ekker.eszter@leier.hu)és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a LEIER Hungária Kft. Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

 

9. Felelősség

A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a CMCS és a LEIER Hungária Kft. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CMCS-nek és a LEIER Hungária Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A díjak átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a CMCS-nek és a LEIER Hungária Kft.-nek adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A CMCS a díj minőségi hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A CMCS és a LEIER Hungária Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CMCS-vel és a LEIER Hungária Kft.-vel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CMCS és a LEIER Hungária Kft. a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CMCS-vel vagy a LEIER Hungária Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CMCS és a LEIER Hungária Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni, és megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőket a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

10. Egyéb

A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép és leírás beküldése esetén ezeket a CMCS nyomtatott, ill. online kiadványaiban a 8. pontban részletezett módon nyilvánosságra hozza. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a jelentkezési adatai megfelelnek a valóságnak.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot a jelen Pályázati feltételek megváltoztatására.

 

Kelt: Budapest, 2015. április 29.

 

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

 1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
 2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
 3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
 4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése