Pályázati feltételek

Pályázati feltételek 

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Kiadói Csoport Kft., mint szervező (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett https://nlc.hu/ickabogmese/ linken elérhető THE ICKABOG rajzpályázat elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat), amely J.K. Rowling támogatásával valósul meg az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Kiadói Csoport Kft. (továbbiakban: Central vagy Szervező).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
 

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki a pályáztatni kívánt gyerekrajzot (továbbiakban: Pályamű vagy Rajz) készítő 7-12 év közötti gyermek (továbbiakban: Gyermek) törvényes képviselője (szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy gyámja), és mind ő maga, mind a Gyermek Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó). A Central a rajzot készítő Gyermekkel nem áll kapcsolatban.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatok és információk megfelelnek a valóságnak, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a Gyermek képviseletében önállóan eljárva jogosult jognyilatkozatokat tenni.

FIGYELEM: A válogatás során kiválasztott Pályaművet alkotó Gyermek életkorát és a Pályázó eljárásra jogosító törvényes képviselői jogosultságának meglétét, mely a Pályaműre vonatkozó szerzői és egyéb jogok átruházása kapcsán feltétlenül szükséges, a Pályázó szavatolja. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegyen részt a Pályázaton, amennyiben ezeket és az alábbiakban részletezett feltételek kifejezetten vállalja és szavatolja.

 1. A Pályázat leírása

A Pályázat során a Pályázónak olyan, a Gyermek által saját kezűleg készített Rajzról készült digitalizált képet kell feltöltenie ahttps://nlc.hu/ickabogmese/palyazat/ oldalra, amelynek témája J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének a https://nlc.hu/ickabogmese/tortenet/ weboldalon megjelenő fejezeteihez (továbbiakban: Fejezet vagy Fejezetek), illetve a Fejezetenként megadott tematikához kapcsolódik.

A Pályázók 7-12 éves korú Gyermekek Rajzait nyújthatják be a jelen Szabályzatban részletezettek szerint a Pályázatra történő jelentkezés során.

A Pályaműnek a lentebb, a 4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek pontban rögzített feltéteknek kell megfelelnie!

FONTOS: A Pályaműveket kérjük eredeti formában (összehajtás nélkül), tisztán megőrizni.

Azok a Pályaművek, amelyek nincsenek megfelelő állapotban a nyomdai felhasználás szempontjából, sajnos kizárásra kerülnek.

A Pályázó a jelentkezéssel vállalja, hogy amennyiben a Pályamű az válogatáson kiválasztásra kerül, azt saját költségén eredeti, sértetlen állapotban eljuttatja a Szervező által megadott címre.

A nevezési időszakot követően a Zsűri kiválasztja a 34 darab legjobbnak ítélt Rajzot, amelyeket eredeti megvalósításukban is meg kívánnak tekinteni. Az így kiválasztásra kerülő Pályaműveket benyújtó Pályázókat e-mailben értesíti a Szervező.

A kiválasztott és eredeti formájában beküldött Pályaművek illusztrációként szerepelni fognak J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének magyar nyelvű kiadásában.

J.K. Rowling a The Ickabog című könyv kiadásaiból befolyó jogdíj összeget olyan személyeknek, szervezeteknek ajánlja fel, akik különösen megszenvedték a koronavírus-járványt.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2020. augusztus 18. és 2020. október 9. között zajlik, ezen belül:

Nevezési időszak: 2020. augusztus 18. 10:00 órától 2020. október 9. 24:00 óráig tart.

Válogatási időszak: 2020. október 10-től 2020. október 12-ig tart.

Eredményhirdetés: 2020. október 12. 12:00 óra.

A válogatáson kiválasztott Pályaművek bekérése és beérkezése: 2020. október 12-től 2020. október 20-ig tart.

A Pályázaton részt venni, a Pályázat időtartama alatt lehetséges. Az itt rögzített időpontok elmulasztása esetén igazolásra vagy egyéb lehetőségre nincs mód. A Nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, a határidők figyelembe vétele nélkül eljuttatott művek nem kerülnek elbírálásra. A válogatás során kiválasztott, de a Szervező részére határidőben el nem juttatott Pályaművek a Szervező döntése alapján kizárásra kerülnek.

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

Jelentkezés a Pályázatra

4.1 A Pályázó a Rajzról készült képet a https://nlc.hu/ickabogmese/palyazat/ oldalon töltheti fel. A Pályázaton történő részvételnek feltétele a Pályázó kifejezett, egyértelmű és tájékozott hozzájárulása a pályázott Rajz jelen szabályzatban részletezett felhasználásához, és a közölt személyes adatok jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez, ugyanakkor szükséges annak kijelentése, hogy a Rajzot készítő gyermekről szükségesnél több személyes adatot nem közöl. A Pályázaton való részvételnek nem feltétele a nlc.hu-n történő regisztráció.

4.2 A Rajzzal kapcsolatos előírások és rendelkezések

A Pályaműnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • A Rajzot fehér papírra, mindenféle keret nélkül kell elkészíteni.
 • A Rajznak 210 mm szélesnek és 275 mm magasnak kell lennie. (FIGYELEM: ez 22 mm-el alacsonyabb az A4-es méretnél, szélességében azzal megegyező)
 • A Rajznak ki kell tölteni a rendelkezésre álló területet, amennyire lehetséges. Kérjük, kerüljétek a kisméretű, rajz közepén elhelyezett alkotásokat.
 • Csak színes Rajz vehet részt a versenyben, fekete-fehér formában vagy technikával készült alkotások nem.
 • A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk a zsírkréta, akvarell kréta vagy erős színes ceruza használatát. Kérjük, kerüljék a halvány, vagy alacsony kontrasztú rajzeszközöket.
 • Kérjük, hogy kerüljék a neonszíneket, a fémes (ezüst, arany) árnyalatokat, a glitteranyagok használatát és a speciális felületkezeléseket (pl. fólia). Ezeket a nyomtatásban nem tudjuk megfelelően visszaadni.
 • Kérjük, kerüljék a térbeli műveket, alkotásokat. A Pályamű csak hagyományos, kétdimenziós kivitelezésben készülhet.
 • A Rajz semmilyen személyes adatot nem tartalmazhat (pl. a Gyermek, a Pályázó vagy harmadik személy neve, kora, aláírása, képmása, fotója, lakhelyére való utalás).
 • A Pályamű nem tartalmazhat fotókat vagy más képeket, montázs vagy kollázs formájában sem.
 • A Rajzot kézzel kell rajzolni, a különböző digitális eszközök vagy rajzprogramok használata nem megengedett.
 • Az adott Pályaműnek J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének a megfelelő Fejezetéhez kell igazodni, nem szerepelhet rajtuk egy későbbi fejleményre tett utalás. Például ha az egyik szereplőnek időközben levágják a haját, de a Gyermek a történet egy korábbi Fejezetéhez készítet illusztrációt, akkor a szereplőt az eredeti frizurájával kell bemutatni, hiába változik ez meg a későbbiekben.
 • A Rajzot digitális formában várjuk, JPG vagy PNG kiterjesztéssel (10 MB alatti méretben) szkennelve vagy fotózva. Kérjük, hogy ne maradjon árnyék vagy bármilyen fényhatás a képeket a fotózás, szkennelés után.

FIGYELEM: Csak azok a Pályaművek kerülnek kiválogatásra melyek megfelelnek a fejezetenként megadott tematikának és az összes jelen Szabályzatban felsorolt kritériumnak. Az ettől való bármilyen eltérés a versenyből való kizárást jelenti.

4.3 A Central fenntartja a jogot, hogy a Pályaművet és a Pályázót részletes indoklás nélkül a Pályázat bármely szakaszában eltávolítsa, visszautasítsa vagy kizárja, a Pályázata tartalma, a Pályázó vagy a Gyermek magatartása, vagy egyéb olyan körülmény miatt, amely a Central érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Centrallal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden – a Central által megkövetelt – intézkedést megtenni, és a Centralnak, megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central –t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri vagy érte.

4.4 J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének egy adott Fejezetéhez egy Gyermek egy Pályaműve nyújtható be, ugyanakkor egy Gyermek akár minden Fejezethez készíthet Rajzot, azaz egy Pályázó egy Gyermek több Pályaművével és a több Gyermek egy-egy, önálló Pályaművével (pl. testvérek önállóan készített művei) is pályázhat. Olyan Pályaművet, amelyet több Gyermek együttesen készített, nem várunk!

4.5 Megadandó adatok köre:

A Pályamű feltöltésekor kötelezően megadandó adat az e-mail cím és telefonszám. Egy Pályázó egy e-mail címről pályázhat, amennyiben több e-mail címről érkezik be egy Pályázótól Pályamű, a sorrendben első pályamunka kerül be a szavazási körbe, amennyiben megfelel a részvételi feltételeknek. A későbbiek során, amennyiben a Pályamű nyertesként kiválasztásra kerül, további személyes adatok megadása szükséges. Az erre vonatkozó tájékoztatás a jelen Szabályzat 9. pontjában található.

 • A Pályázó a Pályamű beküldésével felhasználási engedélyt ad a Szervező számára a Pályamű https://nlc.hu/ickabogmese/ oldalon, bárki által elérhető formában történő nyilvánosságra hozatalához, és a Pályázat lebonyolításához szükséges mértékben. Ugyanakkor a Pályázó már a Pályázat benyújtásával vállalja, hogy amennyiben a Pályamű kiválasztásra kerül, arra vonatkozóan a Szervezővel a későbbiek folyamán a szerződő felek által egyedileg megtárgyalt felhasználási szerződést köt annak érdekében, hogy a Central a Rajzot mind J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének magyar nyelvű kiadásának illusztrálása, akár többszöri kiadása, valamint annak népszerűsítése és az azzal kapcsolatos online (beleértve a social media felületek is) és nyomtatott kommunikáció során szabadon felhasználhassa. A Pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyertes Pályaművek a nyomdai előkészítés során szerkesztés, vágás, retusálás, digitálisan feldolgozás vagy egyéb módosítások alá eshetnek.

A Pályázat részvételi feltételei

4.7 A Pályázaton csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehet részt venni:

 • A Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag (Pályamű, adatok, információk, stb.) beküldése.
 • Az itt meghatározottak szerint a Pályázó és a Gyermek személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.
 • A Pályázó, mint eljárásra jogosult törvényes képviselőnek a pályázati anyag https://nlc.hu/ickabogmese/palyazat/ oldalon közzétételéhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen hozzájárulás folyamatos megléte. A Pályázó, amennyiben a Central ezt külön kéri, a hozzájárulását teljes bizonyító erejű magánokiratban, írásban köteles megadni a Pályázat bármely szakaszában.
 • A Szervező többek között semmiképpen nem fogadhat el olyan Pályázatot, amelyek a szabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg.
 • Egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton, minden fejezethez egy rajzzal. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe;

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Nevezési időszak teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 1. Elbírálás, a nyertesek kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2020. október 12-ig történik.

A beküldött Rajzokat Zsűri bírálja el, és a végső döntés során 34 (harmincnégy) darab Pályamű (nyertes Pályaművek) kerül kiválasztásra.  

A Zsűri tagjai: a kiadó munkatársai:

Szemere Gabirella – kiadóvezető
Fekete Judit – marketing- és PR vezető
Pavlovic Tijana – könyvkiadási szerkesztő
Marosi László – vezetőszerkesztő 

A beadott Pályaműveket a Zsűri alapvetően szubjektív szempontok alapján, de az alábbi kritériumok mentén fogja elbírálni:

A Zsűri figyelembe veszi a Gyermek életkorát,

 • kreativitását,
 • rajzképességét,
 • a kompozíciót,
 • a színhasználatot,
 • a szöveghűséget.

A Pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes Pályázó a nyereményre nem jogosult, vagy a Pályaművet nem küldi meg a Central részére a 7. pont szerint, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, illetve igénybe, úgy a Zsűri pótnyertest választhat.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást visszavonja.
 

 1. Nyeremény

A Pályázaton a végső döntés során összesen 34 (harmincnégy) darab nyertes Pályamű kerül kiválasztásra.

A nyertesként kiválasztásra kerülő Pályaművek szerepelhetnek J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének magyar nyelvű kiadásában illusztrációként, valamint a Pályázó és a Central között létrejövő felhasználási szerződésben szereplő egyéb módokon is felhasználásra kerülhetnek.

Ezen kívül minden nyertes Pályázó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékű könyvcsomagot kap, valamint a Pályaművel illusztrált J.K. Rowling: The Ickabog című könyvének magyar nyelvű kiadásának egy példányát.

A Central az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Pályázaton nem oszt ki, valamint a Pályázó a Pályamű felhasználásának ellentételezéseként további díjazásra vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.

Nyertesek a Pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázók.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 1. Értesítések, kapcsolatfelvétel, adatközlések

A válogatás során kiválasztásra kerülő Pályázókat a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon a Szervező haladéktalanul értesíti. Az elektronikus postaláda küldemények fogadására alkalmas állapotáért a Pályázó felel. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 3 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Centrallal, kizárásra kerül, és a Pályázaton történő részvétel jogosultságtól elesik.

A Pályázaton történő további részvételhez a válogatás során kiválasztott Pályázók részéről szükséges további személyes adatok (pontos név, postacím, telefonszám) megadása.

Amennyiben a Pályázó a válogatás során kiválasztott Pályaművet eredeti formájában a megadott határidőig nem juttatja el a Centralhoz elektronikus levélben megadott címre, szintén kizárásra kerül, és a Pályázaton történő részvétel jogosultságtól elesik. Ebben az esetben a Central pótnyertest választ, akivel a lehető leghamarabb, legkésőbb 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az adatközlés és a Pályamű postázása érdekében.

A végső döntés során kiválasztott nyertes Pályaműket beküldő Pályázóktól a nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez valamint a felhasználási szerződés megkötéséhez szükséges további adatok (anyja neve, születési hely, idő, adószám) megadása. A felhasználási szerződés megkötése a szerződő felek együttes jelenlétét nem igényli, a Pályázó az általa aláírt szerződést postai úton is eljuttathatja a Central részére. A borítékra kérjük ráírni: „Az Ickabog nyereményjáték”

A válogatás során kiválasztásra nem kerülő Pályaművek beküldőit nem áll módunkban értesíteni.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázó köteles együttműködni a Central-lal a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Central kézbesíti a nyertes Pályázónak. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak (név, telefonszám, pontos cím: település, irányítószám, utca, házszám, emelet/ajtó) hiánytalan és pontos megadása.

A könyvnyereményt kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázónak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Central-t.

A nyereményt a nyertes Pályázó helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central részére átadja.

 1. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Central Kiadói Csoport Kft.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.animuscentral.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem szükséges

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: dr. Szemere Gabriella ügyvezető

A www.nlc.hu oldal üzemeltetője: Central Médiacsoport Zrt.

Web: www.centralmediacsoport.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.
 

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a Pályázatra jelentkezés során megadott adatoknak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapjaIdőtartam
A Pályázaton résztvevő Pályázó e-mail címe és telefonszámaA Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolástAz érintett hozzájárulásaA Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázaton résztvevő Pályázó e-mail címe és telefonszámaÁtláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűréseA Central és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosításaA Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Gyermek keresztneve és kora, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve.

 

Átláthatóság biztosítása.Az érintett törvényes képviselőjének  hozzájárulása.A sorsolást követő 30 nap
A válogatás során továbbjutó Pályázó  e-mail címe, telefonszáma, neveA Pályázó megkereséseAz érintett hozzájárulásaA sorsolást követő 30 nap
A nyertes Pályázó adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel, telefonszám, anyja neve, születési hely idő)A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése.Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

GDPR 6. cikk (1) b)

8 év
A nyertes Pályázó adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel, telefonszám, anyja neve, születési hely idő)A felhasználási szerződés megkötése.GDPR 6. cikk (1) b)A szerződés tartalmából fakadóan szükséges ideig, legalább 15 év.

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

A Central Kiadói Csoport Kft. és Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: adatvedelem@centralmediacsoport.hu, Central Kiadói Csoport Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

 1. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 2. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 3. Central a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).

 1. Adózás

A Szervező tájékoztatja a Pályázókat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.

 1. Felelősség

A Pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central kizárja a felelősségét a részére megküldésre kerülő Rajzok postázás vagy az eljuttatás folyamatában történő sérülésével kapcsolatosan. Kérjük, figyelmesen (pl. kartonlapok vagy műanyag lapok közé téve) postázza a Pályaművet, amennyiben a válogatáson kiválasztásra kerül!

A Central a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central-lal vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central-lal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 1. Egyéb

A Central fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30. napig elérhető a https://nlc.hu/ickabogmese/ weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az ickabog@animus.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 18.