Nyereményjátékok

A NESCAFÉ® Dolce Gusto® elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék). A Játékban kizárólag a 22. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 16. életévüket betöltött*, magyar állampolgár* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos hibátlanul válaszoljon a Nők Lapja Cafe weboldalán (www.nlc.hu) található NESCAFÉ® Dolce Gusto® Játék kérdőívére** (továbbiakban: Pályázat), hiánytalanul megadja adatait (játékos neme, keresztnév, vezetéknév, lakcím, irányítószám, település, email cím, születési dátum, telefonszám)**, értesítési címét** és elfogadja** a Játékhoz tartozó részvételi és adatkezelési feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot. Egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével.

3. A Játék időtartama: 2013. május 1. 00:00:01 – 2013. május 30. 24:00-ig tart.

A játék menete:
Válaszolj a Nők Lapja Cafe weboldalán (www.nlc.hu) található NESCAFÉ® Dolce Gusto® Játék kérdéseire hiánytalanul és hibátlanul. A válaszadáshoz segítségül hívhatod a Nők Lapja Cafe weboldalán található Színes, extrém és vidám. A Custo Barcelona mintáit nem lehet összetéveszteni semmivel! című cikket. Töltsd ki a kérdőívet, add meg adataidat a kérdőív alján található rubrikákba (játékos neme, keresztnév, vezetéknév, lakcím, irányítószám, település, email cím, születési dátum, telefonszám), fogadd el a Nők Lapja Cafe Nyereményjáték szabályzatát és kattints az „Elküldöm” gombra.

4. A Játékban megnyerhető nyeremények:
Nyeremények: 3 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Custo Barcelona kávégép

5. Sorsolás időpontja: 2013. 06.03. hétfő

6. Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Sanoma 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. Sorsolások nem nyilvánosak.
Abban az esetben, ha a nyertes Játékos/Játékosok valamilyen okból nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt tárgyi (** jelölt) illetve személyi (* jelölt)feltételeknek, vagy nem tudja beváltani a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy pótnyertes/pótnyertesek kihúzására kerül sor. A pótnyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik.

7. A sorsolások helyszíne: Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest, Montevideo
utca 9.

8. Szervező a nyeremények tekintetében nyereményeként 3 fő tartaléknyertest sorsol. A
tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre,
amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak
Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely
személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen
játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

9. A Szervező a nyertes Játékosokat a megadott email címen értesíti.

10. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal
való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
Szervező jogosult a játékosokat további adatok közlésére is felhívni.

11. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott email címen, a Szervező az első
kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári
napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba
lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 14 naptári napon
belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni,
helyébe tartaléknyertes lép.

12. A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét
követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).

13. A Szervező a nyerteseket a regisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül értesíti
a nyeremények átvételének (kiszállításának) részleteiről. A nyereményeket a Szervező
futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.

14. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult.

15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A
nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb
esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

16. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz
– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy vezeték- és
keresztnevét, továbbá nemét, lakcímét, irányítószámát, település nevét, email
címét, születési dátumát, telefonszámát a nyeremény átadásához, átvételéhez
nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a
nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
– tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel
készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár
részleteinek jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához,
idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
– tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 18. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

Játékos a honlapon erre irányuló külön hozzájárulásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben a Szervező, NESCAFÉ® Dolce Gusto® termékeivel kapcsolatos elektronikus, telefonos valamint postai úton reklámcélú üzeneteket, információkat, reklámanyagokat, ill. termékmintákat jutasson el. A Játékos hozzájáruló nyilatkozata alapján az általa önkéntesen megadott személyes adatok a Szervező mint „Adatkezelő” adatbázisába kerülnek és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további feltétel nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény /a továbbiakban Adatvédelmi törvény/ és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX alapján jár el. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az adatbázis a jelen Játékszabályzatban és adatvédelmi irányelvben foglaltakon kívüli harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból, megjelölve, hogy melyik hírlevélről kíván leiratkozni az Adatkezelőtől a következő postai címen Nestlé Fogyasztói Szolgálat 1388 Bp. Pf. 85., vagy email címen: leiratkozas@hu.nestle.com. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: Nestlé Fogyasztói Szolgálat 1388 Bp. Pf. 85., vagy email címen: info@hu.nestle.com. Az e pontban említett külön hozzájárulás hiányában a Játékosok által megadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Játék céljára és a jelen Játékszabályzatban foglaltak végrehajtásának időtartamára történik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

17. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel
meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt feltételek) és /vagy tárgyi (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Játékos helytállni tartozik.

18. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

19. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

20. A játékban a Nestlé Hungária Kft.*, a Kékkúti Ásványvíz Zrt.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, a Lead Generation Kft.* dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói* nem vehetnek részt.

21. A Játékos általi regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

22. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

23. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.nlc.hu oldalon érhető el, és információ kérhető a Nestlé Fogyasztói Szolgálat helyi tarifával hívható telefonszámán (06-40-214-200).

24. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

25. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2013. április 24.

Nestlé Hungária Kft.
Szervező

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése