nlc.hu
Baba
Kismama notesz

Kismama notesz

CSA­LÁD­TER­VE­ZÉS

Or­szá­gos Gyer­mekegészségü­gyi Intézet
1113 Bp. Diószegi u. 64. Tel.: 363-1540

Ter­mé­sze­tes Csa­lád­ter­ve­zők Mun­ka­kö­zös­sé­ge
Mar­tosné Dulác­s­ka Csil­la Tel.: 355-9265

Fo­gam­zás­gát­lá­si szak­am­bu­lan­cia
I. Női Kli­ni­ka, Bu­da­pest VIII., Ba­ross u. 27.
Tel.: 266-0473

Akik­nek „nem jön ös­­sze”
Klub med­dő pá­rok­nak a Dé­vai In­té­zet­ben
Abádi Ág­nes Tel.: 70/282-9969

Fo­gam­zás­kont­roll Jó­nás-mód­szer
Dr. Pán­szky Gyu­la Tel.: 356-1578

Si­ker­te­len ter­hes­ség utá­ni gon­do­zás
I. Női Kli­ni­ka, Bu­da­pest VIII., Ba­ross u. 27.
Tel.: 266-0473/4202-es vagy 4318-as mel­lék


VÁ­RAN­DÓS­SÁG, SZÜ­LÉS

Teratológiai Tanácsadó (a vá­ran­dós­ság alat­ti gyógy­szer­sze­dés­sel
kap­cso­lat­ban) Tel.: 363-2229 vagy 363-5272

Gó­lya­tré­ning Női Egész­ség­mű­hely
Bu­da­pest VI., Ki­rály u. 14. I. em.
Üze­net­rög­zí­tő: 268-0680

Do­hány­zás­ról le­szok­ta­tó ren­de­lés
Dr. Va­dász Im­re Tel.: 413-6968, kék szám: 06-40/200-493

Or­szá­gos Egész­ség­fej­lesz­tő Köz­pont
anya­ság­ra fel­ké­szí­tő tan­fo­lyam
I. Női Kli­ni­ka, Bu­da­pest VIII., Ba­ross u. 27.,
csü­tör­tö­kön­ként 16 órá­tól 17.30-ig

Szó­szó­ló Be­teg­jo­gi Ta­nács­adó Köz­pont
Bu­da­pest XI., Bar­tók Bé­la út 79.
Tel./Fax: 209-0668

Sattva Egészség és Jógaközpont
1075 Bp. Károly krt. 3/a. Tel.: 30/360-8448
www.sayti.hu

Hawa Mun­ka­cso­port (szü­lés utá­ni lel­ki prob­lé­mák ke­ze­lé­se)
Bu­da­pest II., Hűvösvöl­gyi út 116.
Mol­nár Ju­dit pszi­cho­ló­gus Tel.: 30/311-2994,
Dr. Fri­gyes Jú­lia pszi­chi­á­ter Tel.: 20/388-5653

Józan babák
Önsegítő, anonim csoport drogozó, alkoholt fogyasztó, dohányzó kismamáknak
Hétfőn 12-16 óra között Tel.: 788-51-10

Várandós klub
Szülésre felkészítés Pécsett
Bodor Andrea Lili Tel.: 20/232-8870

KIS­MA­MA­TOR­NA

Kis­ma­ma­tor­na Krizsán­né Bucsú And­re­á­val
Tel.: 20/960-6473

Ter­hestor­na Tápainé Baj­nay Már­tá­val
www.tornastudio.hu

Ter­hestor­na, ba­ba-ma­ma tor­na
Bu­da­pest IV., a Kár­olyi Sán­dor Kór­ház Szü­lő­ott­ho­na
Gör­gey A. u. 69. Tel.: 369-1666

Labdás kismamatorna
Felső Barlang Bp. Michálkovics u. 4-6.
Radnics Adrienn Tel.: 30/3074-40-37


IN­TIM­TOR­NA

Intimtorna Kris­ton And­rea egész­ség­tan­ár­ral Tel.: 256-5452

Kí­mé­le­tes szü­lés, in­tim­tor­na-tan­fo­lyam, homeopátiás tanácsadás
Dr. Mun­ká­csi Ka­ta­lin Tel.: 20/4217-237


KIS­MA­MA­ÚSZÁS

Aquafit­nesz kis­ma­mák­nak Bu­da­pes­ten és Szol­no­kon
Pribé­lyi Pé­ter Tel.: 20/333-3948

Borsány­iné Ju­hász Il­di­kó Tel.: 70/221-5417

Bokrétás Andrea Tel.: 30/225-2190
Bp. XII., Érdi út 2. és Budakeszi, Fő út 8.

Aqua Panzió Aqua­na­tal Maróy Dittával
Pécs, Wellnessvilla, Nagyszkókói út 4.
Tel.: 30/450-0799

An­gol­na úszó- és gyó­gyúszó is­ko­la
Kis­ma­ma­úszás Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken
Tel.: 30/281-35-36, www.an­gol­na.hu

Aqua­na­tal szüléselőkészítő ví­zi moz­gás­for­ma
www.aquanatal.com

Hó­fe­hér Fó­ka Úszó­is­ko­la
Nagytétény művelődési ház, XXII. ker. Uszoda, Nagytétényi u. 31-33.
Tel.: 424-5307, 06-30-962-0248
www.hofe­herfo­ka.hu


KIS­MA­MA­JÓ­GA

Padma jó­ga­stú­dió (babás jóga, kismama jóga, intimtorna)
Bu­da­pest XIV., Bán­ki Do­nát u. 62. fszt. 1.
Tel.: 220-7013 és 20/357-3823
www.jogastudio.hu
www.kismamajoga.hu


Birthlight Jógaszülés
www.jogaszules.info
Tel.: du. 16-18: 30/973-8897

Gold Crown Fittness
1113 Bp. Budafoki út. 111-113. Tel.: 206-2756
1144 Bp. Vezér út 28/b Tel.: 363-2656
Kecs­ke­mé­ten, Kis­kun­fél­egy­há­zán,
Bu­da­pes­ten V., Ve­res Pálné u. 14.

Reik­i-kuckó Jan­iné Etel­ká­nál
Tel.: 30/255-5220

Székesfehérváron Arany János u. 14.
LOTUS Stúdió Tel.: 20/9527-884
www.lotusjoga.hu


Budapest III. Montevideo u. 7.
Tel.: 439-3990, www.iwi.hu

Sitával Tel.: 30/670-7013

Gyálon, Körösi út 118-120.

Sziddhárta Jóga és Masszázs-stúdió
Bp. I. ker. Fő u. 6.
Veres Mónika Tel.: 20/9862737
www.sziddhartastudio.hu


KIS­MA­MA-RE­LA­XÁ­CIÓ

Egyéni és cso­portos relaxáció kis­ma­mák­nak Budapesten
Sá­rai Tí­mea Tel.: 20/314-1249 és dr. Fe­ke­te Ka­ro­li­na Tel.: 30/477-9607 ve­ze­té­sé­vel.

Autogén tréning kismamáknak
Egyéni és csoportos relaxáció Debrecenben
Érdeklődni és bejelentkezni 52-417-144/55683-as telefonon vagy a 30-4977-556-os mobilon  Dr. Török Zsuzsa klinikai szakpszichológusnál lehet.

Kis­ma­ma-re­la­xá­ció
Fe­szült­ség­ol­dó és ön­is­me­ret-ja­ví­tó tré­ning kis­ma­mák­nak, gye­rek­fel­ügye­let­tel.
Men­tál­hi­gi­é­nés Köz­pont,
Bu­da­pest XI., Té­té­nyi út 18.
Nagy Ka­ta­lin Tel.: 203-7589

Várandós masszázs
www.egyenget.fw.hu
Halász Katalin gyógymasszőr, dúla
Tel.: 30/2734-995

Kismama masszázs
Harsányi Béla
Tel.: 20/344-2969 kedd, csütörtök
www.napfenytorna.hu


GE­NE­TI­KAI VIZS­GÁ­LA­TOK

Sejt­bank Kft.
Ősse­jt­tárolás Tel.: 20/945-3558

Köldökvér bank
Zelion Kft. 1034. Bécsi út 120. Tel.: 240-2554
info@zelion.hu; www.zelion.hu

Ge­ne­ti­kai prob­lé­mák, szü­lés előt­ti (pre­natális) di­ag­nosz­ti­ka
Or­szá­gos Gyógy­in­té­ze­ti Köz­pont
Tel.: 350-4760/1832-es mel­lék

Apa­sá­gi, fér­fi­med­dő­sé­gi és egyéb ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tok
Laborigo Kft. Tel.: 427-0926, 30/475-3070
www.laborigo.hu


SZÜ­LÉS­RE FEL­KÉ­SZÍ­TÉS

Ott­hon szü­lés
Tel.: 212-0699, 8-tól 16 órá­ig, mun­ka­nap­okon www.szules.hu

Ak­tív Szü­lés Köz­pont
www.aktivszules.hu
Bé­ké­si Be­á­ta 18-tól 21 órá­ig Tel.: 20/9316-981

Szülő­suli
Tel.: 30/242-0055, 303-2639

Szoptatásra felkészítő tanfolyam várandósoknak Rózsa Ibolyával Bp. VIII. Bródy S. u. 13. Sirius Teaház www.iboly.hu

Szüléselőkészítő zeneterápia
Vác, Budapesti főút 23. Tel.: 30/555-8007
www.manofalvajatszohaz.hu

Felkészülés
A Német Szülésfelkészítő társaság módszere alapján Révay Réka
Tel.: 20/468-2334, www.felkeszules.hu

Babaváró tanfolyam Pécsett
Maróy Ditta, hétvégén Tel.: 30/450-0799

Független szülésfelkészítés Pároknak Pécsett
Harmat Hajnal Tel.: 30/223-8910

A magzat nevében
Szüléselőkészítő tréning interneten és postai úton
www. magzat.hu
Tel.: 20/320-3571

Pszi­chodrá­mac­so­port, lel­ki fel­ké­szü­lés a szü­lés­re
Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben
Elekné Szar­vas Anett Tel.: 30/317-3571

Ta­lál­ko­zás a dúlákkal (szü­lés­tá­mo­ga­tók) Bu­da­pest V., Arany J. u. 10.
min­den szer­dán 16-18 órá­ig
Dúlavonal: 30/6785-783
Pécsett előzetes egyeztetéssel
Tel.: 72/211-259

Mély­lé­lek­ta­ni hát­te­rű anya-mag­zat kap­cso­lat­fej­lesz­tő prog­ram
Dr. Hi­das Györ­gy Tel.: 214-6461
Dr. Raf­fai Je­nő Tel.: 377-6692, 30/900-2039
Müller Zsó­fi Tel.: 30/274-6932

Művészetterápiás tréning
Bp. V. kerület, Saját hang megtalálása a babával, belső önmagunkkal.
Schmidt Mariann Tel.: 70/243-6036

Brendon Kismama Klub
Bp. XIII. Váci út 168.
4D babamozi, jóga, elsősegély tanfolyam, zenebölcsi, játszóház, baba-mama torna


ULT­RA­HANG

Négy­di­men­zi­ós ult­ra­hang­vizs­gá­lat fo­tó­mi­nő­sé­gű kép­pel
Pra­xis ren­de­lő
Bu­da­pest XI., Bar­tók B. út 92–94. IV. em. 20.
Tel.: 385-8495, 30/414-8886

Biovi­tal Melis­sa Egész­ség- és Well­nessközpont Mam­mut II. V. em.
Bu­da­pest II., Lövőház u. 1–5. Tel.: 315-20-69,

4 D Ult­ra­hang­ren­de­lő
Bu­da­pest XIII., Kárpát u. 9. Tel.: 30/996-2164
www.4dul­tra­hang.hu


SZB Stú­dió Kft.
Savoya Park, Kenguru Gold Mintabolt
Budapest, XI. Hunyadi János u. 19.
Tel.: 887-1341

Medi MOM 4D
MOM Park Bevásárlóközpont
1123 Bp. Alkotás u. 53. fszt. Tel.: 887-4333

Dr. Rose Klinika
1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8.
Hotline: 06-1-377-67637
MOM Park Bevásárlóközpont
1123 Bp. Alkotás u. 53. fszt. Tel.: 887-4333


DOWN-KÓR-SZŰRÉS

Down-kór-szűrés Quar­tet­t-teszt­tel
Tel.: 20/945-3558

Down-kór-szűrés
Is­ten­he­gyi Gén­di­ag­nosz­ti­kai Köz­pont
Tel.: 224-5445


BÖLCSŐHALÁL-MEGELŐZÉS

A Ma­da­rász Ut­cai Gyer­mek­kór­ház böl­cső­ha­lál-meg­elő­zé­si prog­ram­ja
Dr. Szán­tó Im­re Tel.: 416-3239
Tanfolyam keddenként 16 órától,
www.bolc­so­ha­lal.hu

Lég­zés­fi­gye­lő-köl­csön­zés és -árusítás új­ra­élesz­té­si tan­fo­lyam­mal
Tiva-med Kft. Tel.: 242-0261


ELSŐSEGÉLY-TANFOLYAMOK

Lég­ha­jó Prog­ram
Új­ra­élesz­tés-, el­ső­se­gély-tan­fo­lyam
Dr. Krivác­si Pé­ter Tel.: 30/590-3435

Ba­ba­gon­do­zá­si és el­ső­se­gély-tan­fo­lyam a Vö­rös­ke­reszt szer­ve­zé­sé­ben Tel.: 318-0725

El­ső­se­gély-tan­fo­lyam
www.an­gol­na.hu
Tel.: 30/281-3536


NYÍLT ÖRÖK­BE­FO­GA­DÁS

Böl­cső Ala­pít­vány és Egye­sü­let
Tel.: 20/944-3566 vagy 74/312-759

Gó­lya­hír Egye­sü­let
Tel.: 30/251-7120

Alfa Szövetség
Magzatmentés nem kívánt terhességnél
Tel.: 06/80 630-333


SZOP­TA­TÁS

La Leche Li­ga Ma­gyar­or­szág
www.lll.hu
Bu­da­pest II., Her­mann Ot­tó út 18.
Tel.: 214-3309. Ezen a cí­men ren­del­he­tők meg az LLL szop­ta­tá­si prob­lé­mák­kal
fog­lal­ko­zó tá­jé­koz­ta­tó fü­ze­tei, 800 Ft/12 db áron

La Leche Li­ga ba­ba-ma­ma cso­port­jai:
Esz­ter­gom­ban a Báno­mi la­kó­te­lep Mál­tai ját­szó­te­rén: Ró­zsa Ibo­lya szoptatási szaktanácsadó IBCLC min­den hó­nap má­so­dik szer­dá­ján 9.30-tól

Komáromban: Táncsics Mihály u. 26. Máltai Szeretetszolgálat Gondozóháza
Minden hó utolsó péntek du. 14-15.30-ig, Fáy Tünde

Cserkeszőlőn: a bölcsődében minden hónap első csütörtökén 9-11 óráig Szombatiné Prohászka Emese Tel.: 30/551-9374

Tel­ki, Nap­su­gár u. 5.
Min­den hó­nap el­ső kedd­jén 10-től 12 órá­ig Szilá­gy­iné Kam­lah Szil­via
Tel.: 26/372-815, 70/580-5648

Bu­da­pes­ten: Mar­ti­novich­né Debu­lay Bian­ca szop­ta­tá­si szak­ta­nács­adó IBCLC Bu­da­pest I., At­ti­la u. 89.
Min­den hó­nap el­ső csü­tör­tö­kén 10-től 12 órá­ig

IV. ker. Káposztásmegyer minden hó második kedden 10-12-ig KFÁMK Közösségi Ház Budapest, IV. Lóverseny tér 6.
Schneiderné Diószegi Eszter IBCLC
Tel.: 20/565-3940

III. ker. Zemplén Győző u. Máltai játszótér
minden hó 3. keddjén 10-11.30-ig Tőzsér Berta: Tel.: 30/350-1657

XXIII. ker. Táncsics Művelődési Ház
Grassalkovich út 122.
Minden hó 2. csütörtök 10.30-12.
Vezeti: Kovalikné Szabó Éva Tel.: 70/321-6773

Ér­den: Ju­hász Ju­dit szop­ta­tá­si szak­ta­nács­adó IBCLC
Érd­li­ge­ti Kö­zös­sé­gi Ház, Für­dő u. 1.
Min­den hó­nap má­so­dik szer­dá­ján 9-től 11 órá­ig Tel.: 21/381-3699

Tiszafüred-Örvény Liget u. 14.
minden hó utolsó keddjén 10-12-ig Somogyi Boglárka Tel.: 59/350-311

Szekszárd Szent István tér 10.
Minden hónap első szerdáján 10-11,30
Csákó Fruzsina Tel.: 74/413-715

Kiscsoportos beszélgetés a szoptatásról
www.szules.hu/new/napvilag/szoptatszody

A Szop­ta­tá­sért Ma­gyar Egye­sü­let
www.szop­tatasert.hu,
www.szop­tatas­portal.hu

Szop­ta­tá­si am­bu­lan­ci­ák

Szent Ist­ván Kór­ház,
Bu­da­pest IX., Nagy­vá­rad tér 1. N épü­let
Dr. Sar­lai Ka­ta­lin szop­ta­tá­si szak­ta­nács­adó IBCLC
Tel.: 216-0350/1644 vagy 455-5700/ 1644

Ózd, Vá­ro­si Kór­ház
Dr. Kós Csa­ba
Tel.: 48/574-400/174 vagy 48/574-427

Deb­re­cen, a Deb­re­ce­ni Egye­tem Szü­lé­sze­ti és Nő­gyógy­ásza­ti Kli­ni­ká­ja
Dr. Ko­vács Ju­dit ad­junk­tus
Tel.: 52-417-144/5454
Dr. Ádám Bor­bá­la Tel.: 20/942-4896

Szop­ta­tá­si szak­ren­de­lés

Bu­da­pest, MÁV Kór­ház
te­le­fo­nos be­je­lent­ke­zés: 20/9609-114,
csü­tör­tö­kön 8-tól 12 órá­ig.
Ve­ze­ti: Dr. Né­meth Tün­de

Te­le­fo­nos ta­nács­adás
Schnei­derné Dió­sze­gi Esz­ter szop­ta­tá­si szak­ta­nács­adó IBCLC
Tel.: 30/9522-115

Szop­ta­tós ba­ba-ma­ma cso­port

Szom­bat­he­lyen: Nagy Lás­zlóné Lonka né­ni pá­ros hé­ten csü­tör­tö­kön 10-től 12 órá­ig
Károli Gás­pár tér Tel.: 94/313-817

Kő­sze­gen: Jurisics tér 5.
Min­den pá­ros hé­ten csü­tör­tö­kön 10 óra­kor Pálóczi Il­di­kó vé­dő­nő Tel.: 30/605-9674

Győrött: Minden első és harmadik kedden fél 10-től a Máltai Házban, Kálvária u. 2.
Tel.: 30/261-4065

Mis­kol­con: Vö­rös­mar­ty u. 64.
Bel­vá­ro­si Óvo­da, me­se­szo­ba, min­den hét­főn 16 órá­tól 17.30-ig,
ve­ze­ti: Demjén­né Kiss Ani­ta Tel.: 70/283-2057

Ta­nács­adás KIZÁRÓLAG ikrek szoptatásáról
Oyeyele Mó­ni­ka Tel.: 30/292-3029

Szom­bat­he­lyen: MMIK, Ady tér 5. min­den pá­rat­lan hé­ten hét­főn 9-től 11 órá­ig
Poór Lás­zlóné vé­dő­nő

Békéscsaba Kinizsi u. 11. minden kedden 10-től Kiss Bernadett Tel.: 20/824-3336

Szegeden: hétfőnként 9.30-tól a Retek utcai Máltai játszótéren Tel.: 30/547-1837

Isaszeg, Csemete klub, Művelődési ház
páratlan héten csütörtökön 10-12-ig
Lancsin Zsuzsa Tel.: 30/975-1543

Tahitótfalu, minden hó 2. csütörtök 10 órakor az Anya és Gyermekvédelmi Tanácsadóban
Kovácsné Tóth Evelyn Tel.: 20/383-6519

Pécs, dr. Tésitsné Bodor Andrea
Tel.: 20/232-8870
Esz­ter-lánc Anya­tej­mis­­szió
Non­prof­it tej­test­vér-köz­ve­tí­tés
www.anyatejmisszio.hu,
Tel.: 20/967-7999 (csak internettel nem rendelkezőknek)

Any­ate­j­gyűjtő ál­lo­más
Bu­da­pest XIII., Gyer­mek tér 2. Tel.: 349-8574

Ta­nács­adás szü­lők­nek Debrecenben, cse­cse­mő­el­lá­tás ok­ta­tá­sa,
otthoni segítség-nyújtás szülés után
Szászné Csil­la Tel.: 30/466-6010

Fe­jő­gé­pek, szop­ta­tá­si se­géd­esz­kö­zök
Medela szop­ta­tá­si se­géd­esz­kö­zök, fe­jő­gé­pek, Lacti­na mell­szí­vó­köl­csön­zés
Bu­da­pest I., Fő u. 56–58. Tel.: 489-3540

TIVA-MED Kft.
Szop­ta­tá­si és ba­ba­biz­ton­sá­gi szak­bolt
Bu­da­pest III., Var­sa u. 14.
Tel.: 242-0261, www.tiva-med.hu


FEJ­LESZ­TÉS

HRG Ala­pít­vány, víziterápia ko­ra­szü­löt­tek­nek
Bu­da­pest VIII., Ba­ross u. 111.
Hét­fő­től csü­tör­tö­kig 13-tól 18 órá­ig
Tel.: 303-7298, és 20/312-0717

Ko­rai Fej­lesz­tő Köz­pont
Bu­da­pest XIV., Csan­tavér köz 9–11.
Tel.: 251-7669

Lá­tássérült csecsemők fejlesztése
1146 Bu­da­pest, Ajtósi Dü­rer sor 39.
Tel.: 363-1561, www.latasvizs­ga­lo.hu

GEKKO Képességfejlesztő Játszóházak Országos Hálózata
Kiscsoportos foglalkozások, állapotfelmérést követően. www.gekkonet.hu

Mikkamakka Alapítvány
Integratív játéktárak, fejlesztés, tanácsadás
www.mikkamakka.hu
Mikkamakka Játéktárak Országos Központja
1025 Budapest, Törökvész út 46/d
Tel.: 331-4942

Szűrés, szülőklub, tanácsadás
www.mozgasfejlesztes.extra.hu

Nap­ra­for­gó Ké­pes­ség­fej­lesz­tő Köz­pont
www.novoli­bro.hu/naprafor­go
Bu­da­pest IV., Me­gye­ri u. 226. Tel.: 380-9276

Napraforgóház mozgásterápiák
1026 Bp. Küküllő u. 1. Tel.: 30/250-0971

Dévény Anna Alapítvány
1122 Bp. Moszkva Tér 16.
Tel.: 355-5392 és 331-4143
Tornaterem: Bp. V. Október 6. u. 24.

An­gol­na Ala­pít­vány Re­ha­bi­li­tá­ci­ós úszás, moz­gás­te­rá­pia
Tel.: 30/281-3536, www.an­gol­na.hu

Gé­zen­gúz Ala­pít­vány
Szü­le­té­si ká­ro­so­dott gye­re­kek ko­rai, komp­lex re­ha­bi­li­tá­ci­ó­ja www.gezen­guz.hu
Bu­da­pest III., Észak u. 12. Tel.: 243-8595
Tun­yo­gi Er­zsé­bet Gyó­gyí­tó

Ját­szó­ház Ala­pít­vány
Bu­da­pest VI., Rózsa u. 46. fszt. 1.
Tel.: 341-2985 vagy 321-8357 (du.)

Óriástörpe Mozgásfejlesztő Játszóház
1138. Bp. Árva u. 22. Tel.: 788-2548

Gyermekparadicsom
www.gyermekparadicsom.hu
Budaörs, Lévai u. 29. Tel.: 23/421-915

Pe­tő In­té­zet
Bu­da­pest XII., Kút­völ­gyi út 6.
Tel.: 224-1500, www.peto.hu


BÉBIÚSZÁS

Ví­zi­pók Egye­sü­let
Matesz Csil­la Tel.: 20/944-8533
www.babauszas.net/vizipok


Bu­da­pest, Da­gály Strand

Hotel Aquincum III. ker.

Babasziget (csak kicsiknek) III. ker.

Bal­a­ton­fűzfői uszo­da

Monor

Veresegyház
Matesz módszer
Bp. XVI. Ker. Hermina út 60.
Varga Vivien Tel.: 30/207-2666
www.babauszi.hu

Hó­fe­hér Fó­ka Úszó­is­ko­la
Nagytétény művelődési ház,
XXII. ker. Uszoda, Nagytétényi u. 31-33.
Tel.: 424-5307, 06-30-962-0248
www.hofe­herfo­ka.hu

Ficán­ka Bé­bi Úszó­klub
So­mo­gyi Krisz­ti­na Tel.: 30/921-5209

Bu­da­pest XII., MOM Park

Bu­da­pest III., Szé­rűs­kert ut­ca 40–44.
Tan­uszo­dá­ban

Bu­da­pest XVIII., Park uszo­da

Érd, Ba­la­to­ni út 19. Ma­zso­la úszó­ta­no­da

Budakeszi, Fő út 8. Aqua panzió

Panc­s-­mancs ba­ba-ma­ma vízipro­gram
Új­he­gyi uszo­da Bu­da­pest X., Új­he­gyi út 13.
Oá­zis Fit­nesz­park
2310 Sziget­szent­mik­lós, Thö­köly út 184.
Kiss Il­di­kó Tel.: 30/284-6480
www.pancs­mancs.hu
www.babauszas.com
Stolber Katalin, Lann Gabriella
Tel.: 20/267-6870
Alsópáhok, Zalakaros, Lenti, Celldömölk, Vasszécsény, Dunakiliti

Ba­ba-ma­ma úszás
Bu­da­pest XV., Ko­lozs­vár Ut­cai Ál­ta­lá­nos Is­ko­la tan­uszo­dá­ja Tel.: 419-7500

A Kő­bá­nyai Gyer­mek- és If­jú­sá­gi Sza­bad­idő­köz­pont tan­uszo­dá­já­ban,
ve­ze­ti Kon­tha Krisz­ti­na Tel.: 30/900-6725

An­gol­na Úszó- és Gyó­gyúszóisko­la Bu­da­pes­ten a Novo­tel Szál­ló uszo­dá­já­ban,
a Da­gály stran­don és több vi­dé­ki vá­ros­ban.
M. Kecs­kés Edit Tel.: 30/281-3536
www.an­gol­na.hu, e-ma­il: info@an­gol­na.hu

Kalovit­s-mód­sz­er
www.babauszas.hu
Ruz­sonyi Ág­nes Tel.: 20/923-2488
Bu­da­pest XI., Ru­bin Ho­tel
Bu­da­pest VII., Almássy té­ri Sza­bad­idő­köz­pont, va­la­mint
Za­la­eger­sze­gen, Ve­len­cén, Kis­pes­ti tan­uszo­da
Bajczár Ist­ván Tel.: 282-2726
Kis­pes­ti uszo­da
Kuji Gyön­gyi Tel.: 280-6095

Picur ba­ba-ma­ma vízipro­gram
Bu­da­pest XV., Szent­mi­há­lyi út 131.
Pó­lus Ho­tel Tel.: 20/916-9221
Szentendre, Paprika Bíró u. 21. Pavisa Nóra
www.bebiuszas.hu

Bébiúszás
Aqua Pan­zió, Bu­da­ke­szi, Fő út 8.
Szik­szai Ág­nes Tel.: 20/936-8140,
www.babafitness.hu

Székesfehérvár
www.babauszas.org
Hortobágyi Sarolta Tel.: 70/220-2240
Ter­mál­für­dő
Kis­kun­ha­las, Nagy Sze­der Ist­ván út 1.
Novot­ny At­ti­la Tel.: 77/422-590
Ha­lacs­ka Egye­sü­let
Mis­kolc, Ter­mál Bar­lang­für­dő
Bogdányi Sza­bolcs Tel.: 70/336-7833
Szol­nok
Ka­ni­zsa Ti­va­dar Tan­uszo­da
Valus­ka Ju­dit, Deme Klá­ra
Tel.: 30/46-042-64, 56/494-312
Deb­re­cen, Del­fi­nek DSE
Nagy Im­re Zsolt Tel.: 06-30-261-4199,
Nagy­er­dei Gyógy­für­dő szom­ba­ton 10-től 12 órá­ig
Fe­hér­vá­ri Ba­ba­uszo­da
Szé­kes­fe­hér­vár, Cento u. 10.
Kozáryné Szanit­ter Ani­ta
Tel.: 22/379-435 vagy 30/246-1655
Győr
Ikva u. 70. Kul­csár Ot­tó Tel.: 20/332-8945
Sopron, Kapuvár
Czifrik Hajnalka Tel.: 30/273-7390
Dunavarsány, Monor, Tápiószentmárton
Viczkó Andrea
Tel.: 30/407-8301, www.babauszas.atw.hu
Bp. XVI. Ker.
Hermina út 60. Varga Vivien
Tel.: 30/207-2666, www.babauszi.hu

Úszó­pe­len­ka

Több­ször hasz­nál­ha­tó Kushies
Tel.: 30/599-3339, www.spelta.hu


Több­ször hasz­nál­ha­tó Beco Baby
Tel.: 20/562-5304

mosható CAROLINO
www.carolino-bebiteka.hu

AL­TER­NA­TÍV GYÓGY­MÓD­OK

Ma­gyar Ho­me­o­pa­ta Or­vo­si Egye­sü­let
Bu­da­pest II., Mar­git krt. 64/b. Tel.: 225-3897
hét­főn du., szer­dán de.
e-ma­il: home­opata@ax­elero.hu

Motherlove termékek
More Milk Plus kapszula és tinktúra, masszázskrém, mellbimbó krém és más
testápolási termékek. www.boldogmama.hu

Spe­ci­á­lis ágy bu­kós ba­bák­nak
Fajtáné Eri­ka Tel.: 30/331-0015

Aviva Stein­er pe­te­érést ser­ken­tő tor­ná­ja
Tóth Lí­via Tel.: 30/475-2267 vagy 321-2952

Somadrin in­ha­lá­ci­ós he­lyi­sé­gek
Lég­úti be­teg­sé­gek Tel.: 369-7720, 389-2148,
www.somadrin.hu

Test-Lélek-Szellem Gyógycentrum
Bp. XIX. ker. Tel.: 281-4372
www.test-lelek-szellem.hu


GYÓ­GYÍ­TÁS

Krupp-ügye­let
Szent Lász­ló Kór­ház
Bu­da­pest IX., Gyáli út 5–7.
Tel.: 455-8100/8533-as mel­lék

SO­TE I. Szá­mú Gyer­mek­kli­ni­ka
Bu­da­pest VIII., Bókay u. 53. Tel.: 314-2858
Szent Lász­ló Kór­ház Kli­ni­kai

Vé­dő­ol­tás Szak­ta­nács­adás
Bu­da­pest V., Gyáli út 5–7. Tel.: 455-8100/ 8363
e-ma­il: olt­in­fo@e­len­der.hu

Gyer­mek­toxikoló­gia (mér­ge­zé­sek ese­tén hív­ha­tó)
Heim Pál Kór­ház Tel.: 333-5079
Egész­ség­ügyi To­xi­ko­ló­gi­ai Tá­jé­koz­ta­tó Szol­gá­lat
Tel.: 80/201- 199, 215-3733

Gyer­mek­or­vo­si ma­gán­ren­de­lő
Dr. Ve­res Gá­bor gyer­mek­or­vos,
gasztroen­teroló­gus
Bu­da­pest II., Gábor Á. u. 77-78.
Be­je­lent­ke­zés: 061-391-5903

Szexuális úton terjedő betegségek kivizsgálása
Dr. Tisza Tímea 1027 Bp. Bem u. 24. II./3
Bejelentkezés: Szikszai Csaba
Tel.: 20/919-2000, www.std.hu

Szülés utáni mozgásszervi terápia,  Gerinc Gyógyközpont
Bp. XI. ker. Bercsényi u. 5. Tel.: 30/595-3555
www.gerincgyogykozpont.hu


ÁL­LA­MI SZER­VE­ZE­TEK

Szociális és Munkaügyi Mi­nisz­té­ri­um Ügy­fél­szol­gá­la­ta
Fel­vi­lá­go­sí­tás a gyes­ről, a gyed­ről, a csa­lá­di pót­lék­ról, mun­ka­jo­gi kér­dé­sek­ről
www.szmm.gov.hu,
ugyfelszolgalat@szmm.gov.hu
Budapest V., Aka­dé­mia u. 73.
Tel.: 475-5860; 475-5861; 331-1394

Fog­lal­koz­ta­tá­si Hi­va­tal
Bu­da­pest VIII., Kál­vá­ria tér 7.
Sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dás:
Bu­da­pest V., Aka­dé­mia u. 3. Tel.: 475-5860,
le­vél­cím: 1089 Bp., Pf 75. www.omsz.hu

Ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­um Ügy­fél­szol­gá­lat
Tel.: 473-7774, 473-7433, 473-7670

Fog­lal­koz­ta­tás­po­li­ti­kai és Mun­ka­ügyi Mi­nisz­té­ri­um
Bu­da­pest V., Hon­véd u. 10.
Fel­vi­lá­go­sí­tás mun­ka­jo­gi kér­dé­sek­ről
Tel.: 473-8100


ZENEBÖLCSI

Angyalhang 0-4 éves korig
Bu­da­pest, II. és XI. kerület
Tóth Katalin Tel.: 70/948-4595

Zenebölc­si
Szántó Edinával kedden 10 órától,
Bu­da­pest VII., Ki­rály u. 14. Tel.: 30/251-0601

Tü­csök­ze­ne ze­ne­ovi
a Mar­cz­ibányi té­ri Mű­ve­lő­dé­si Ház­ban
Gál Gab­ri­el­la ve­ze­té­sé­vel Tel.: 30/999-4945

Menő Manó
Józsefvárosi Galéria
kedd 9.15, 10.05, 11

Csömör, Zeneiskola szerda 10.00
Bihari Katalin Tel.: 20/392-1833
www.menomanotorna.hu

Zse­bi Ba­ba Ze­ne­há­za
1-től 3 éves ko­rig.
Szerdán 9.15-kor és 10 órakor

Zeneovi szerdán 17 órakor
Bu­da­pest XV., Eöt­vös u. 64–66.
Cso­ko­nai Mű­ve­lő­dé­si Ház

Pa­gony ját­szó­há­zak
Ze­ne, moz­gás, me­se, nyelv­ta­nu­lás
Tel.: 239-0285, www.pa­gony.hu

Ba­ba­mu­zsi­ka
Bu­da­pest X., Örs ve­zér tér Tel.: 431-8630

Bóbita zenebölcsi
Soroksár, 1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.
Tel.: 286-0262

Dunaharaszti, Ady Endre u. 2.
Tel.: 24/460-208

Aktív Szülés Központ Bp. Arany János u. 10.
Szerdán 10, 10.45, 11.30 H. Tóth Zsuzsanna

Mazsola Játszó, bábos-zenés torna 1-4 éveseknek
Budaörs, Szentendre, Bp. I. és V. ker.
Jakabosné Kovács Judit Tel.: 20/417-8766
www.mazsolajatszo.hu

Tündérzene 1-3 éveseknek
Bp. XIV. ker. Gödöllői u. 108. Tel.: 222-6348


KLU­BOK ÉS JÁTSZÓHÁZAK

Tündérvár Játszóház
Bp. XII. ker Apor Vilmos tér 11.
Tel.: 06/20 416-7595, www.tundervar.hu
www.mesevar.com

Játszóház és zenebölcsi a IV. kerületben
Szérűskert ut­cai böl­cső­de játszócsoportja
Ve­ze­ti: Tár­no­ki Zsóka pszi­chope­dagó­gus
Tel.: 388-6509

Csiri-biri torna
Kicsiknek (1-3 éves korig) Marcibányi Téri MK., Óbudai MK., Ficánka Játszóház Gazdagrét, Békásmegyeri Közösségi Ház
www.csiri-biri.hu Orszáczky Ildikó
Tel.: 30/389-5500

Kiki-Lala családi napközi
Budakeszi, Erdő u. 49. Tel.: 23/451-792

Tatabányán
Minden páros héten pénteken 10 órától a Dózsakerti Közösségi házban
Tel.: 34/304-703
www.kismamaklub.fev.hu


Iker­klub

Kun­he­gyes és térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
Szent­pé­ter­iné Lé­vai Má­ria Tel.: 70/240-2218

Sze­ged, min­den hó­napban egyszer.
Bakos­né Ági Tel.: 20/482-3435

ÁNK Közösségi Ház Pécs
Tolsztoj u. 10.
Tel.: 72/411-204

Tappancs játszóház
Győr, Széchenyi tér 7.
Tel.: 20/805-1356, Nyitva: H-P: 9-19 óráig

Fü­les ját­szó­ház
Bu­da­pest XI., Fo­nyód u. 3–5.
Tel.: 208-2213, na­pon­ta 8.30-tól 14.30-­ig

Manófalva Játszóház
Vác, Budapesti főút 23.
Nyitva: H-P: 9-18 óráig Tel.: 27/311-158

Ba­ba-ma­ma klub Esztergom-Kertvárosban min­den hó­nap el­ső
csü­tör­tö­kén 10-től 12 órá­ig Dam­ja­nich út 50. Huberné Er­dei Má­ria vé­dő­nő Tel.: 30/318-2217

Ba­ba-ma­ma klub
A Du­na­új­vá­ro­si Evan­gé­li­kus Temp­lom If­jú­sá­gi Há­za páros hé­ten hétfőn 15 órá­tól.
Ve­ze­ti: Vin­kler And­rea Tel.: 30/258-1585

Mamavár Játszóház
Bp. X. Kis Gergely u. 3.
www.mamavar.hu Tel.: 20/960-4214

Ba­ba-ma­ma klub
Cso­ko­nai Mű­ve­lő­dé­si Ház
Bu­da­pest XV., Eöt­vös u. 64–66. Tel.: 307-7285

Kecskeméti baba-mama klub
Ifjúsági ház, minden csütörtökön 10-12 óráig

Balatonalmádi Bébi-Klub
Pannónia Kulturális Központ, minden szerdán 10-12 óráig.
Infó: 30/346-57-52 Sziráczky Valéria klubvezető

Szeged-Felsővárosi Római Katolikus Egyházközösség
Munkácsy u. 7-9. szerdán fél tíztől
babaklub@tvn.hu

Gyöngyvirág babaklub
XVIII. ker. Gyöngyvirág u. 10.
Grasso-Kormos Mária Tel.: 20/4419640


BA­BA-MA­MA TOR­NA

Babás-mamás hastánc
Péntekenként Budapest belvárosában
Komáromi Judit „Nese” Tel.: 30/5255-604
www.nese.tvn.hu

Ba­ba-ma­ma tor­na
Bu­da­pest XIV., Ve­zér út 28/b. Cserepesház
Hét­főn 10–10.45, 11.00–11.45
Tel.: 06/209 169-221

Ba­ba-ma­ma tor­na
Hét­főn 10-től 11 órá­ig:
Bu­da­pest XVIII., Kon­dor Bé­la sé­tány
Ked­den 10-től 11 órá­ig:
Bu­da­pest XVIII., Vá­ros­ház u. 40.
Szer­dán és pén­te­ken 11-től 12 órá­ig:
Bu­da­pest XVIII., Ül­lői út 440.
Tel.: 30/520-3364

Ba­ba-ma­ma jó­ga­tan­fo­lyam
1023 Bu­da­pest, Ár­pád fe­je­de­lem út­ja 26–28.
Tel.: 346-3030
Bp. II. Frankel Leó út 10.
www.sziddhartasstudio.hu

Ba­ba­gim­nasz­ti­ka (4 hó­na­pos­tól 3 éves ko­rig),
kre­a­tív tánc (3-4 éve­sek­nek)
Baár-Madas Gim­ná­zi­um, II., Lorántffy Zs. u. 3.
Né­meth Eri­ka Tel.: 30/565-1703


GYER­MEK­FEL­ÜGYE­LET

Mi­ci­mac­kó bébiszit­ter-s­zol­gálat
Bu­da­pest VII., Er­zsé­bet krt. 41.
Tel.: 06-70-319-6441

Au-­pair Kft. Bébi­ho­tel és bébiszit­ter-s­zol­gálat
Bu­da­pest V., XII. Sirály u. 5/a.
Tel.: 235-0889

Napraforgóház Fejlesztő és játszócsoport
Bp. II. ker. Küküllő u. 1.
Tel.: 30/250-0971

Ping­vin Nemzetközi Óvo­da
Sza­bad­té­ri ját­szó­kert
Bu­da­pest XII., Eötvös út 38/b.
Tel.: 214-4257, 20/927-8449
www.pingvi­novo­da.hu

Non­stop gye­rek­meg­őr­ző
Göd, Pes­ti út 80. Tel.:06-27/531-875
www.babysittergtp.fw.hu

Vár-lak ját­szó­ház
Al­kal­mi és rend­sze­res gyer­mek­fel­ügye­let
Bu­da­pest XII., Szil­ágyi Er­zsé­bet fa­sor 26.
Tel.: 394-2458

Gyer­mek­fel­ügye­let és ját­szó­ház, szer­dán ze­ne­ovi
Tel­ki, Pe­tő­fi u. 5.
Tel.: 26/372-815


SZÜLŐKNEK

Bali Buba Babahordozó Iskola
Bu­da­pes­ten, ké­rés­re vi­dé­ken is
Turi Nagy Éva, Tel.: 20/ 467-0320
www.hordozokendo.hu,
www.hordozo.hu

Baba­hor­dozók­endő-­tan­folyam
Babó Krisz­ti­na Tel.: 30/203-7903

Ingyenes hordozókendő tanfolyam Pécsett Wágner Krisztina Tel.: 30/458-2431

Ingyenes babahordozókendő-tanfolyam
Bóbita expressz Tel.: 20/314-8283
Mazsola Játszóház Bp. Tel.: 302-2318

Nagy­csa­lá­dos­ok Or­szá­gos Egye­sü­le­te
Bu­da­pest V., Már­ci­us 15. tér 8. Tel.: 317-4909

Ott­hon se­gí­tünk szol­gá­lat
Ön­kén­tes se­gí­tők és se­gít­ség­re vá­ró csa­lá­dok je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Tel.: 365-1436

Táncterápiás Önismereti Csoportok
Integrált kifejezés- és táncterápiás kp.
1088 Bp. Bródy S. u. 17.
Tel.: 318-0141, www.tancterapia.com

Trendy Dance Tánciskola
1163 Bp. Thököly u. 12. Tel.: 70/774-0024

SEED Kis­vál­lal­ko­zás-fej­lesz­té­si Ala­pít­vány
Bu­da­pest II., Rómer Flóris u. 22–24.
Ta­nács­adás női vál­lal­ko­zók­nak
Tan­fo­lyam vál­lal­ko­zás in­dí­tá­sá­hoz
Tel.: 212-2179, 316-4987

Babaügyintézés
www.elintezzuk.hu

An­gol, né­met nyelv­tan­fo­lyam kis­ma­mák­nak
In­gye­nes gyer­mek­meg­őr­zés­sel
Bu­da­pest X., Örs ve­zér te­re Tel.: 431-8630

An­gol­tan­fo­lyam kis­ma­mák­nak gye­rek­meg­őr­zés­sel.
Bu­da­pest VIII., Le­o­nar­do u. 41. Tel.: 477-0313

Papás-mamás a legkomolyabb játék, www.papasmamas.hu
Gulyás Kinga és Pettik Ági

Súly- és szép­ség­kont­roll, élet­mód-ta­nács­adás
Bu­da­pest V., Kecs­ke­mé­ti u. 14.
Dr. Rémay Lász­ló Tel.: 3121-106, 30/272-1448


CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ

A mi babánk
Személyes beszélgetés szülés előtt, szülés után szoptatásról, babákról, totyogókról.
Sződy Judit 06-23-33-11-74
www.szody.hu,
www.amibabank.hu

Ego Kli­ni­ka
Ba­ba-ma­ma kon­zul­tá­ció: al­vás­prob­lé­mák, pszi­cho­ló­gi­ai konf­lik­tu­sok Tel.: 216-0123

Hawa Munkacsoport
Molnár Judit pszichológus
Tel.: 30-311-2994
Magánrendelés

Hámori Eszter pszichológus
Bejelentkezés hétfőn 11-13-ig
Tel.: 06-70-2130-549


GYER­MEK­REN­DEZ­VÉNY

Szüli­napi zsúr, gye­rek­ren­dez­vé­nyek Ri­csi bo­hóc­cal
Tel.: 404-0109, 20/966-8123
www.ric­si­bo­hoc.hu

Gyerekvarázs Tervező, Szervező és Kommunikációs Iroda
www.gyerekjatek.hu Tel.: 424-31-40

Bilimbo Nemzetközi Játszóháza
kizárólag előzetes jelentkezéssel!
montessori óvodai foglalkozások, játszócsoportok 6 hónapos kortól, szülinapi bulik
Bp. I. ker. Nyárs utca 3. Tel.: 225-14-19
www.bilimbo.com


AL­TER­NA­TÍ­VÁK

Ökos­zol­gálat
Ta­nács­adás, al­ter­na­tív tisz­tí­tó­sze­rek,
Bu­da­pest V., Nádor u. 34. Tel.: 80/269-446

Ve­szé­lyes­hul­la­dék-le­ra­kók a la­kos­ság szá­má­ra
Bu­da­pes­ten:
Pa­lo­ta Kft., Bu­da­pest XV., Szán­tó­föld u. 4.
Tel.: 308-1350

Veszé­lyeshul­ladék-­gyűjtő ud­var
Bu­da­pest XIV., Fü­re­di út 74.
(az M3-as au­tó­pá­lya be­ve­ze­tő sza­ka­szá­nál)
Tel.: 222-5552

Hu­musz in­for­má­ci­ós fü­ze­tek a hul­la­dék­ról
Bu­da­pest XI., Ka­rin­thy u. 7.
Tel.: 386-2648,

E-mis­­szió Ter­mé­szet-és Kör­nye­zet­vé­del­mi Egye­sü­let
Nyír­egy­há­za, Sza­bolcs u. 6.
Tel.: 42/423-818

Mos­ha­tó nad­rág­pe­len­kák

Mi­ni Ma­nó / Mon­apel Tel.: 251-3126

Lotek Kft. / Poponel­la Tel.: 385-6469

Kushies Tel.: 30/599-3339
Kap­ha­tó szo­ba­tisz­tá­vá vá­lást kön­­nyí­tő
nad­rág is, www.spelta.hu

www.babanatura.hu

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top