Életmód

Ezt kell tudnod, mielőtt belépsz egy bankba – kisszótár hiteligénylőknek

Biztos te is kerültél már olyan helyzetbe, amiben jól jött volna egy kis extra pénz: egy például egy váratlan kiadás, egy régóta vágyott nyaralás vagy egy tovább nem halasztható autóvásárlás esetén. A személyi kölcsönök ilyenkor jól jöhetnek, azonban sokunkat visszatart, hogy nehezen ismerjük ki magunkat a bankok kacifántos nyelvezetében és nem ismerjük azokat az alapfogalmakat, amikkel egy hitelügylet során szembetalálkozunk. Az alábbi kisokos segít az eligazodásban, és megtalálsz benne minden olyan kifejezést, amiket ismerve magabiztosabban vághatsz bele a banki ügyletekbe.

 

Nem éppen rövid az alábbi “szótár”, de annál hasznosabb: ezek a fogalmak ugyanis gyakran felbukkannak, amikor egy hitelt szeretnél felvenni. Tanulmányozd át őket, és készülj fel, mielőtt belépsz egy bankba, hogy kölcsönt igényelj!

Ezt kell tudnod, mielőtt belépsz egy bankba - kisszótár hiteligénylőknek

Adós
Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely hitel-, illetve kölcsönszerződést köt a bankkal, vállalva a felvenni szándékozott hitel, kölcsön visszafizetését.

Adóstárs
Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely az adóssal együtt hitel-, illetve kölcsönszerződést köt a bankkal, kölcsön igénybevétele céljából, és vállalja annak visszafizetését.

Annuitásos törlesztésű hitel
Az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztőrészleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal. Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett, megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a törlesztőrészletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó törlesztőrészletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a törlesztőrészleten belüli kamattartalom, és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás.

Banki munkanap
Olyan naptári nap, amikor meghatározott időtartamban a bankfiók fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.

Devizabelföldi személy
Az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal)

Előtörlesztés
A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül, további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek Törvényi rendelkezésre tekintettel nem lehet kizárni. Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető (pl. előre írásban be kell jelenteni).

Elszámolási nap / Esedékesség napja
A kölcsönszerződés alapján az adóst terhelő rendszeres (általában havi) fizetési kötelezettség (tőke, kamat) teljesítésére a szerződésben meghatározott nap.

Ezt kell tudnod, mielőtt belépsz egy bankba - kisszótár hiteligénylőknek

Fogyasztási hitel, kölcsön
A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez – a természetes személy részére – nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe.

Folyósítás, kifizetés
A folyósítási feltételek teljesítését követően a kölcsön összegének meghatározott számlára történő jóváírása. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez (pl. zálogszerződés megkötése, adásvételi szerződés bemutatása, a bankot megillető jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba bejegyzése, hitel-, kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, óvadék elhelyezése stb.) kötheti a bank.

Folyószámla
Köznapi szóhasználatban a bankszámla.

Futamidő
Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. A futamidő elteltével megszűnik a hitel-, kölcsönszerződés, akkor is, ha a visszafizetés nem történt meg teljes összegben. Az adósnak ebben az esetben is a szerződés alapján fennálló teljes tartozását meg kell fizetnie.

Hitelbírálat
A bank nem nyilvános, általában komplex eljárása, amelynek során a jogszabály és a hitelező által meghatározott szempontok alapján vizsgálja a hitelt igénylő hitelképességét (pl. jövedelmi és vagyoni viszonyait, fizetési fegyelmét, az eladósodottság mértékét, a felajánlott biztosítékok értékét) és dönt a hitelnyújtásról. A hitelbírálat eredménye a banki döntés, amely lehet: a hitelkérelem elfogadása és az abban foglalt összegre hitel nyújtása, a hitelkérelem elutasítása, vagy a hitelkérelemtől eltérő összegű vagy egyéb feltételeiben más hitel nyújtása.

Hitelfedezeti biztosítás
Biztosítás, mely fedezetet nyújt halál vagy baleseti teljes és végleges rokkantság esetén. Jelzáloghitel felvételekor a bank előírhatja a biztosítás megkötését adóstárs hiányánál, egykeresős családnál vagy ha az adós életkora azt indokolttá teszi. A biztosítást ez eseten a hitelt nyújtó bankra kell engedményeztetni a felvett összeg erejéig. Ha a biztosított személy (adós) meghal, vagy tartósan rokkanttá válik, akkor a biztosító a biztosítási összeg erejéig az adós hitelét előtörleszti. Egyes biztosítások kiterjednek a tartós táppénz vagy munkanélküliség esetére is. A hitelfedezeti biztosítás megtakarítást nem tartalmaz.

Ezt kell tudnod, mielőtt belépsz egy bankba - kisszótár hiteligénylőknek

Hiteldíj
A hitelnyújtás során a bank által felszámított összeg, amelynek elemei általában a következők lehetnek, de egy hitelügylet illetve hitelkonstrukció nem feltétlenül tartalmazza valamennyi alább felsorolt hiteldíjat:
• ügyleti kamat
• kezelési költség
• rendelkezésre tartási jutalék
• hitelbírálati díj
• folyósítási jutalék vagy szerződéskötési díj vagy hitelkeret megnyitási díj – jellemzően a hitel, kölcsön folyósításakor kerül felszámításra
• szerződésmódosítási díj
• bankgarancia, bankkezesség, okmányos meghitelezés díja (ha ilyen kibocsátása kapcsolódik a hitelszerződéshez)
• előtörlesztés, illetve végtörlesztés díja
• egyéb, speciális hitelműveletekhez kapcsolódó díjak, jutalékok, kezelési költségek
A hiteldíj egyes elemeinek felsorolását, mértékét, felszámításuk eseteit általában a banki kondíciós listák, hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Hitelösszeg
A hitelszerződésben meghatározott pénzösszeg, amelyet a bank az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát, a hitelszerződés feltételeinek megfelelően.

Jóváírás
A bankszámlán levő egyenleg növelése.

Jövedelemigazolás
A munkáltató által kiadott igazolás, amely adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói adatszolgáltatáson alapuló, utólagos adómegállapítás, valamint a soron kívüli adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a jövedelem után keletkezett személyi jövedelemadó, a külön-adóalap után a különadó, illetve az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevétel összegét, és az ekho fizetési kötelezettséget.

Kamat
A hitel, kölcsön “ára”, amelyet az adós köteles megfizetni a hitel/kölcsön nyújtójának, az igénybe vett kölcsön használatáért. A hitel-, kölcsönösszeg százalékában kerül meghatározásra, általában éves kamatláb formájában. Típusai:
• Fix: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt nem változik.
• Változó: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt kamatperi- Hitelezés 23 ódusonként változik, a szerződésben meghatározott módon. A kamatláb jellemzően valamilyen külső, a hitelező banktól független referenciakamathoz kötött. Az adós által fizetendő kamat általában két részből áll: a referenciakamatból és a hitelező által meghatározott kamatfelárból (pl. 3 havi Bubor + 3,75%). A kamatfelár a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint változtatható.
• Változtatható: a kamatláb mértéke kamatperiódusonként változhat a hitel futamideje alatt, ha a hitelező él a szerződésben rögzített egyoldalú kamatváltoztatási jogával, a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Kamatperiódus
Az ügyleti kamat változásának gyakoriságát mutatja. Az az időszak, amelyen belül a felvett hitel kamatlába nem változik. A bank csak a kamatperiódus fordulónapján változtathatja meg a hitel kamatát. Az első kamatperiódus általában a folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó, elszámolási napjáig tart. Az első és az utolsó kamatperiódus tört periódus is lehet.

Kezes
Az a személy vagy szervezet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesíti a hitel-, kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségét (jellemzően a fizetési kötelezettséget), akkor helyette fizet a bank számára. A kezesség kétféle lehet: sortartó (egyszerű) kezesség vagy készfizető kezesség. Sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a bank először az adóstól követelje a teljesítést, készfizető kezesség esetén a bank szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését.

KHR
Központi Hitelinformációs Rendszer, korábbi nevén BAR, olyan nyilvántartási rendszer, amely minden ügyfélre adatokat tartalmaz a hitelekre, illetve a bankkal szembeni tartozásokra és visszaélésekre (pl. hamis okirat használata, bankkártyacsalások) vonatkozóan.

Negatív adóslista
A negatív adóslisták olyan nyilvántartások, amelyek csak azon adósok adatait tartalmazzák, akik hitel- vagy hitel jellegű szerződéseiket nem teljesítették, a szerződések törlesztésével mulasztásba estek. A negatív adóslisták kizárólagosan a mulasztásba esett ügyfelek és a mulasztásba esett szerződéseik adatait, valamint a fennálló, aktív mulasztás és annak megszűnése esetén a már passzívvá vált mulasztás adatait kezelik.

Személyi kölcsön
Magánszemély ügyfelek számára nyújtott, szabadon felhasználható, jellemzően rövid vagy középlejáratú, fedezet nélküli kölcsön.

Terhelési nap
Az a naptári nap, amelyen a bank a bankszámla egyenlegét a fizetési művelet összegével csökkenti.

Természetes személy
Az a személy, aki önállóan jogképes, azaz saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

THM
Teljeshiteldíj-mutató, amelyet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott valamennyi kölcsön és pénzügyi lízing esetén fel kell tüntetni. A THM egyéves időszakra vetített százalékos érték, és jogszabályban meghatározott módon tartalmaz minden olyan díjat, költséget, amelyet az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szerződésszerű teljesítés esetén (kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslés díja, hitelközvetítőnek fizetendő díj, ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, kötelező bankszámlavezetés díja, kötelező biztosítás díja stb.).
Nem tartalmazza a késedelmi kamatot, a közjegyzői eljárás díját, a futamidő-hosszabbítás (prolongálás) díját, a bankszámla használatának díját stb. 2012 áprilisától a mértéke törvényben maximált. A THM szerepe az, hogy a hitelt, kölcsönt felvenni szándékozó lakossági ügyfelek számára előzetes tájékoztatást adjon, tegye lehetővé az összehasonlítást a különböző hitelezők hasonló termékei, ajánlatai között.

Türelmi idő
A hitel, illetve kölcsön futamidején belül az az időtartam, amely alatt tőketörlesztést nem teljesít az adós, csak a kamatot és a szerződésben meghatározott díjakat, költségeket fizeti.

 

Még több pénz az NLCafén: 

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése