Trend

Játék -és adatkezelési szabályzat

1. A L’Oreal Magyarország Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; (továbbiakban: Szervező”) által szervezett L’Oréal Paris & Mango – Nyerj és hódíts! megnevezésű nyereményjátékban (továbbiakban: Játék”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó magyar állampolgár, a 21. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: Játékos”) vehet részt, aki bármely Mango termék legalább 5.000,- Ft értékben történő és emelett bármely 1 darab L’Oréal Paris sminktermék magyarországi megvásárlását igazoló blokk valamelyikével az azon található 9 számjegyű AP kód és dátum megadásával (pl. AP kód: 489000090, dátum: 2008.04.03.; 13:37 perc) 2009. április 15. napja és 2009. június 15. napja között neve, telefonszáma, és e-mail címe megadásával regisztrál a Nők Lapja Café nlc.hu domain alatti weboldalán (továbbiakban: “Honlap”), továbbá a Honlapon való regisztráció során kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban írt feltételeket (továbbiakban: Pályázat”).

2. A Játék 2009. április 15. napjátó 2009. június 15. napjáig tart. Minden Játékos összesen egy darab regisztrációra, azaz egy darab Pályázat beküldésére jogosult és csak egy alkalommal a Játék időtartama alatt.

3. Azok a Pályázatok, melyek a fent leírt alaki előírásoknak nem felelnek meg, ill. azokat Szervező akár jogi, akár etikai, akár más tartalmi okból a jelen szabályzattal ellentétesnek tartja, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek, és ezzel kapcsolatosan a Játékos semmilyen igénnyel nem élhet sem Szervezővel-, sem a megbízásából eljáró Sanoma Budapest Kiadói Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (“Lebonyolító”) szemben.

4. A Honlapon történő regisztráció során nem valós adatokat megadó Játékosokat a Szervező automatikusan kizárja a Játékból.

5. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok tartalma, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

8. A Szervező a folyamatosan beérkező Pályázatok közül közjegyző jelenlétében a Játék időtartama alatt hetente 3 (három) darab nyertes Pályázatot sorsol ki. Az első sorsolás időpontja 2009. április 22. napja. A Szervező minden egyes sorsoláson azok közül a Pályázatok közül sorsolja ki a 3 (három) darab nyertes Páylázatot, amely Pályázatok az adott sorsolást megelőző egy hetes időtartam alatt érkeztek a Szervezőhöz. A Szervező továbbá a 2009. június 15. napjáig éjfélig beérkezett összes Pályázat közül Közjegyző jelenlétében 2009. június 17. napján 3 (három) darab fődíjnyertes Pályázatot sorsol ki. A sorsolás helyszíne minden esetben a következő: 1037 Budapest, Montevideo u 9.

9. A heti sorsolásokon minden esetben egy darab bruttó 6000,- Ft értékű L’Oréal Paris&Mango ajándékcsomag kerül kisorsolásra (továbbiakban: Kisnyeremény”), amely a következőket tartalmazza: 1 db Extra-Volume Collagene szempillaspirál és 1 db Mango ujjatlan póló. A Kisnyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

10. A Játék lezárultát követő fődíjsorsoláson a következő nyeremények (továbbiakban: “Főnyeremények”) kerülnek kisorsolásra:

(a)   egy darab, összesen legfeljebb bruttó 80.000,- Ft értékűajándékcsomag a következő tartalommal: Color Appeal Mono 153-as szemhéjpúder, Extra-Volume Collagene szempillaspirál, Glam Shine Natural Glow 403, Resist&Shine Titanium 115, Glam Rose Blush Duo arcpirosító duó, Glam Bronze Mineral Pearls bronzosító ásványi gyöngyök, továbbá “romantikus” Mango ruha, cipő és kiegészítő;

(b)   egy darab, összesen legfeljebb bruttó 80.000,- Ft értékűajándékcsomag a következő tartalommal: Color Appeal Mono 172-es szemhéjpúder, Telescopic Carbon Black, Glam Shine Natural Glow 401, Resist&Shine Titanium 305, Glam Rose Blush Duo arcpirosító duó, Glam Bronze Mineral Pearls bronzosító ásványi gyöngyök, továbbá “elegáns” Mango ruha, cipő és kiegészítő;

(c)   egy darab, összesen legfeljebb bruttó 80.000,- Ft értékűajándékcsomag a következő tartalommal: Color Appeal Mono150-es szemhéjpúder, Double extension Carbon Black szempillaspirál, Color Riche Star 710, Resist&Shine Titanium 500, Glam Rose Blush Duo arcpirosító duó, Glam Bronze Mineral Pearls bronzosító ásványi gyöngyök, továbbá “csábító” Mango ruha, cipő és kiegészítő.

A Főnyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

11. A Szervező a Kisnyeremények sorsolásán sorsolásonként külön-külön, Kisnyereményenként 5 db, míg a Főnyeremények sorsolásán Főnyereményekként 10 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre a 14. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben bármely nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes nem működik együtt a Szervezővel, vagy nyereményét nem veszi át vagy bármely más okból kizárásra kerül. 

12. A Szervező az adott sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a regisztráció során megadott telefonszámon. A Szervező 3 (három) alkalommal próbál meg hívást kezdeményezni a nyertes játékos felé. Amennyiben a nyertes játékos a telefonhívásra nem reagál az utolsó telefonhívás időpontjától számított 3 (három) munkanapon belül, úgy nyereményre a továbbiakban nem jogosult és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a nyereményt átadni.

13. A jelen Játékszabályzatban írt Kisnyereményeket a nyertesek számára Szervező postán juttatja el a 12. pontban írt sikeres telefonos értesítétől számított 30 napon belül, a Főnyereményeket pedig Szervező egyszer kíséreli meg átadni a 12. pontban írt sikeres telefonos értesítétől számított 30 napon belül a nyertessel előre egyeztetett Mango üzletben, a nyertesekkel való telefonos egyeztetés alapján. A nyertes játékos jogosult lesz a Mango ruhát, cipőt és kiegészítőt önállóan kiválasztani az előre meghatározott Mango üzletben. A nyertesek nyereményük átadásakor kötelesek a Szervezőnek sértetlen állapotban felmutatni az 1. pontban írt vásárlásukat igazoló eredei blokkokat. Amennyiben a blokk nagymértékben sérült, elázott, vagy bármilyen más okból olvashatatlan stb., abban az esetben Szervezőnek a nyereményt az adott Játékos számára nem áll módjában átadni, és jogosult a 14. pontban írtak szerint eljárni. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel – és adott esetben a Lebonyolítóval – annak érdekében, hogy nyereményük átvételére a fenti határidőn belül a fenti címen sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és így az adott nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező az adott nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

14. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett vagy át nem adható (pl. vásárlást igazoló eredeti blokk hiánya) nyereményt azon kisorsolt tartaléknyertesnek juttassa, akinek a Játékban nyereményt még át nem adott.

15. A 9. és 10. pontban foglalt nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

16.  A Szervező a sorsolás eredményét a nlc.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez a valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

17. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

18. A Szervező a 12-13. pontban leírtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen.

19. Az 1. pontban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a nlc.hu weboldalon a Játékra regisztrálnak, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

19.1 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

19.2 megadott személyes adataikat a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a későbbiekben marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás)  érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

19.3 Játékosokról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

19.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

20. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. II. emelet, 288. szoba, vagy az nlcafe@sanomabp.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 18. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 1037 Budapest, Montevideo u. 9. II. emelet, 288. szoba címen vagy az nlcafe@sanomabp.hu e-mail címen.

21. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító tagjai, munkavállalói, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

22. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

23. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a postai úton megküldött nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervező(k)től nem követelheti.

24. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztatassa, vagy a Játékot visszavonja, amely utóbbi esetben a sorsolásra és a nyeremények kiosztására nem kerül sor.

Budapest, 2009. április 15.

 

L’Oreal Magyarország Kft.

Szervező

 

 

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése